วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธในชุมชนห่างไกลและโดดเดี่ยว

วันนี้ 30 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรไทยพุทธในชุมชนห่างไกลและโดดเดี่ยว 3 ชุมชนคือ✨ บ.เหมืองลาบู ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา มีราษฎร 55 ครัวเรือน อาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ ได้สนับสนุนงป.ปรับพื้นที่บริเวณบ้าน 100 ปี 100,000 บาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
✨ บ.ตะบิงติงงี ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ก่อนปี2547 มีราษฎร 28 ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือ 25 ครัวเรือน เมื่อปี2548 ราษฎรเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 8 คน ...ได้สนับสนุนน้ำมันปรับพื้นที่ภายในวัดตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1,000 ลิตร และสนัสนุนงป.สร้างโรงอาหารภายในวัดตลิ่งชัน ฯ 150,000 บาท พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้ราษฎรที่มีบุตรศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
✨ บ.แป้น ต. บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีราษฎรอาศัยอยู่ 50 ครัวเรือน อาชีพทำสวนยางและสวนผลไม้ และได้ขอให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องถนนทางเข้าหมู่บ้านระยะทาง 6 กม.ชำรุดได้รับจะประสานส่วนที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาให้ และสนับสนุนงป.จำนวน 30,000 บาท เป็นค่าจัดหาโต๊ะเก้าอี้ สำหรับใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน


วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ)

วันที่ 28 เม.ย.61 เวลา 0900-1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ) ณ ห้องประชุมตลาดกลางการเกษตร จ.ปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ


โดยได้ชี้แจงเรื่อง การพูดคุยเพื่อสันติสุข, แนวทางการดูแลชุมชนไทยพุทธ, แนวทางการดูแลวัดและพระสงฆ์, แนวทางการขับเคลื่อนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านและความคืบหน้าการดำเนินการ ได้เน้นย้ำ
✨1. บทบาทหน้าที่ของ อรบ. ในการดูแลชุมชน/หมู่บ้าน ของตนเอง ไม่ไปรุกรานใคร
✨2.ให้เป็นแกนหลักการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี, การดูแลวัด/พระสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสา
✨3.อย่าใช้ชื่อโครงการพระราชดำริ หรือโครงการราษฎรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านไปเคลื่อนไหวทางการเมือง การทำผิดกฎหมาย การบุกรุกป่า และสร้างอิทธิพลในพื้นที่
✨4.จุดยืนของศปพร.จะสานต่อยอด และพัฒนาโครงการให้เดินหน้าต่อไป

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

จก.ยศ.ทบ.ผู้แทน ผบ.ทบ.ตรวจการฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริงของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก

เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.๖๑  พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ จก.ยศ.ทบ.ผู้แทน ผบ.ทบ.ตรวจการฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริงของหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒
พิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ผู้บังคับบัญชา และอำลาชีวิตรับราชการทหาร ของพลทหาร รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1

เมื่อ 27เม.ย.61เวลา1000 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15เป็นประธานในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล ผู้บังคับบัญชา และอำลาชีวิตรับราชการทหาร ของพลทหาร รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 1โดยมี ผบ.นขต. กำลังพลและแม่บ้านร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศาลาพญาอินทิรา ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิกจ.ปัตตานี


ในโอกาสนี้ ผบ.พล.ร.15 ได้มอบโล่เกียรติยศให้กับพลทหารซึ่งมีความประพฤติดี ระเบียบวินัยดีและกล่าวอวยพรให้เดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมด้วยความปลอดภัย พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอบคุณพลทหารทุกนายที่ได้ตั้งใจปฏิบัติภารกิจของหน่วยด้วยความทุ่มเท เสียสละ ตลอดจนให้พลทหารทุกนายประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี คอยให้การช่วยเหลือทางราชการ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และให้ระลึกอยู่เสมอว่าครั้งหนึ่งได้เป็นทหารของ พล.ร.15 เป็นทหารของปประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในจชต.และประเทศชาติ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในการรับใช้ชาติ


วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 1000 - 1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ป่าหวายทราย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


เพื่อให้กำลังใจ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ปัจจุบันมีสมาชิก 32 ครอบครัว ปัญหาที่สมาชิกขอให้ช่วยมี 4 เรื่อง คือ
✨1.ปัญหาเรื่องที่ดินที่นาง หยี ฯ บริจาคให้สร้าที่พักอาศัยและที่ทำกินแต่เดิมนั้น เมื่อนางหยี ฯเสียชีวิตลูกนางหยีฯ จะเอาที่ดินคืน ซึ่งได้มอบหมายให้หน.คณะทำงานที่2 รับไปเจรจาแก้ปัญหา
✨2.สมาชิกอยากได้เงินหมุนเวียนเพื่อนำมากู้ยืมในการประกอบอาชีพ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ 100,000 บาท
✨3.ระบบนำ้ประปาหมู่บ้านไม่สะอาด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ 100,000 บาท เพื่อซ่อมปรับปรุงและติดตั้งเครื่องกรองนำ้ก่อนจ่ายนำ้ให้กับหมู่บ้าน
✨4.อยากให้กำหนดเขตแดนของบ้านให้ชัดเจนเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก ได้มอบหมายให้หน.คณะทำงานที่2 รับไปดำเนินการให้
ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ทุกครัวเรือน ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.๔/ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดการพัฒนาศูนย์ครูใต้

วันที่ 25 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔/ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และเร่งรัดการพัฒนาศูนย์ครูใต้ บ.น้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว


ให้มีการสร้างซุ่มประตูทางเข้า ปรับปรุงอาคารแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ บ้านพักโฮมสเตย์ ร้านอาหาร เรือนเพาะชำพันธ์ุไม้พื้นเมือง คอกเลี้ยงกวาง สวนดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ


เน้นยํ้าให้ดำรงความมุ่งหมายและดำเนินการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมกับให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคน นักเรียน นักศึกษา มาทำกิจกรรม มาพักและมาเที่ยวที่ศูนย์ครูใต้
รอง มทภ.๔ / ผอ.ศปพร.เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันนี้ 25 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔ / ผอ.ศปพร.เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ.ควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการ 79 คน(พุทธ 20, มุสลิม 59) และสมาชิกเครือข่ายที่ไม่ได้เป็นคนงานในฟาร์ม 30 คน กิจกรรมที่ทำคือ ปลูกพืชไร่แบบผสมผสาน  ทำปุ๋ยหมัก  เลี้ยงสัตว์  โรงเพาะเห็ด บ่มเชื้อ  และกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์


นอกจากนี้ได้ขยายเครือข่ายสมาชิกของฟาร์มประเภทรวมกลุ่มทำที่บ้านและมาส่งให้ฟาร์มขายให้ ได้ใหแนวทางและเป้าหมาย ในการดำเนินงาน 2 เรื่องคือ
✹1.ให้สานต่องาน ทำให้ฟาร์มเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้ราษฏรในพื้นที่ต่อไปและปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ และเพิ่มผลผลิต รายได้ของฟาร์ม ไปสู่การพึ่งพาและเลี้ยงตนเองได้ภายใน 3 ปี
✸2.ให้ขยายผล ให้ราษฏรในพื้นที่ได้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างให้มากยิ่งขึ้น
ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตีแป้งขนม 32,000 บาท และสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมของฟาร์ม 50,000 บาทรอง มทภ.4 เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย

วันนี้ 25 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.สวนโอน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา


ก่อนปี 2547 มีราษฎรอาศัย 15 ครอบครัว 38 คน ปัจจุบันเหลือ 7 ครอบครัว 19 คน ฐานะความเป็นอยู่และทัศนคติของราษฏรอยู่ในระดับที่ดี มีปัญหาเรื่องเดียวคือ กลัวความไม่ปลอดภัย แต่ยังมีขวัญและกำลังใจดี ได้มอบผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัวและสิ่งของอุปโภค/บริโภคให้ทุกครัวเรือน และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนจำนวนหนึ่ง

จากนั้นได้ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกุเหร่า บ.สวนโอน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุทธยา แต่ถูกทิ้งร้างตั้งแต่ปี2522 แต่มีศาลาและพระพุทธรูปอยู่ ราษฏรในพื้นที่จึงนัดกันมาทำบุญตักบาตรกันเดือนละ 1 ครั้ง
ผบ.ทบ.ให้ กอ.รมน. จัดระเบียบ ร้านอาหาร-ฟาร์มเลี้ยงสัตว์-โรงงาน ตรวจเข้ม สร้างมลภาวะ ขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ควัน ละออง สั่งใช้ กม.เคร่งครัด

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า จากปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษ ซึ่งเกิดมาจาก ขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ และนำไปสู่การเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค , ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตร , การประมง , สภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีของชุมชน และสุขภาพอนามัยของประชาชน

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. จึงได้สั่งการให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงาน ในการติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการต่างๆในพื้นที่ เช่น ร้านอาหาร  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  โรงงานทุกประเภท เป็นต้น

โดยให้ทุกหน่วยตรวจสอบและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากพบเห็นมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที รวมไปถึงจัดให้มีการรณรงค์ ระดมทำกิจกรรมต่างๆในลักษณะจิตอาสา เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชน

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยมพบปะให้กำลังใจ สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า

วันที่ 23 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/รอง ผอ.ศปร.ทภ.4 พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผบ.ร.151 และ หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 เยี่ยมพบปะให้กำลังใจ สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า บ.โคก ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 

สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพปักผ้า บ.โคก ก่อตั้งเมื่อปี 2543 มีสมาชิกเริ่มแรก 2543-2549 ประมาณ 100 คน ต่อมาสมาชิกที่เป็นแม่บ้านจาก พัน.พัฒนา4 ได้ย้ายหน่วยมาตั้งกลุ่มใหม่ที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และสมาชิกจาก บ.ปิเหล็ง อายุมากเลิกทำศิลปาชีพ ปัจจุบันเหลือสมาชิก 18 คน และจากการพูดคุยแบบปรับทุกข์ผูกมิตร มีข้อมูลดังนี้
✨ 1.สมาชิกทั้ง 18 คนที่เหลือยังมีความตั้งใจที่จะเนินงานต่อ โดยทำงานที่บ้าน และใช้ศาลาเอนกประสงค์เป็นที่พบปะและรวมกลุ่ม
✨ 2.สมาชิกขอให้ช่วยสร้างห้องน้ำ - ส้วม ใช้งป.50,000 บาท และตู้เก็บวัสดุ เครื่องมือ โต๊ะ เก้าอี้นั่งใช้งป. 30,000 บาท ซึ่งจะได้สนับสนุนให้ต่อไปและให้กำนันหาคนในหมู่บ้านมาช่วยดำเนินการ
✨3.ได้ฝาก นอภ. กำนัน ผญบ.และนายกอบต.ช่วยดูแลและสนับสนุนงานศิลปาชีพ เพราะจะทำให้สมาชิกและราษฎร มีงานทำมีรายได้
✨4.ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้สมาชิกทุกคน และได้มอบเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมกลุ่มให้จำนวนหนึ่ง ทำให้สมาชิกกลุ่มปักผ้ามีขวัญและกำลังใจดีขึ้นวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน

วันนี้ 21 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เดินทางไปพบปะ รับฟังปัญหา และเป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนพิเศษ ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองร้อยไพรวัน-เจ๊ะเห เพื่อดำรงขีดความสามารถในการป้องกันตนเอง/หมู่บ้านเสริมทักษะการเอาตัวรอดจากการก่อเหตุรุนแรง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส


มีสมาชิก อรบ. เข้าร่รับการฝึกอบรม 120 คน ซึ่งราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน.....ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งพัดลมเพดานศาลาวัดเกาะสวาด ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ จำนวน 40,000 บาท