วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบ ๖๓ ปี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบ ๖๓ ปี โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย โดยยังคงให้ยึดถือวันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับ กองบัญชาการกองทัพไทย ถือเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพ ในบทบาทของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมีหน่วยปฏิบัติการร่วมทางยุทธการ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่ในการควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการในกองทัพไทย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้อง โดยใช้ทุกศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง เป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ของชาติในทุกมิติ นอกจากนี้ในด้านการป้องกันประเทศ ได้เสริมสร้างความพร้อม และดำรงขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางทหารระหว่างประเทศ การรักษาสันติภาพในเวทีโลก การรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และการช่วยเหลือประชาชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนและท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อยกระดับความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ในด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา ๖๓ ปี แห่งเส้นทางสู่เกียรติศักดิ์ กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดี และอุดมการณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำรงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเสริมสร้างความพร้อมและทันสมัยในการเผชิญสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ให้มีความพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป