วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ นาย ณ ห้องรับรอง ๑๒ กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับตำแหน่งที่สำคัญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ 
- พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ร.น. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
- พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
- พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร 
- พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร
- พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร 
- พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รองเสนาธิการทหาร 
- พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร 
ในโอกาสนี้ นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป