วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “บางระกำ 61”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “บางระกำ 61” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับน้ำหลาก ในพื้นที่โครงการ “บางระกำ 61” ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” (การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน ปี 2561) ขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” ครอบคลุมพื้นที่ 382,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบัน การบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” ได้อยู่ในห้วงการรับน้ำหลาก หลังจากการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2561
กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “ บางระกำ 61 ” ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้ร่วมกันบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และชุมชนในพื้นที่โครงการ อย่างแท้จริง

มทบ.22 ขับเคลื่อนเต็มกำลัง นำพี่น้องชาวอุบลฯ ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา พันเอก พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกุญชร สุธรรมวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน/ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการ


สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลจึงมอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการรับลงทะเบียนเกษตรกรที่มีหนี้สิน แต่ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา
มณฑลทหารบกที่ 22 จึงได้เปิดศูนย์ประสานงาน ช่วยดำเนินการรับลงทะเบียนหนี้เกษตรกรระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2561 ให้กับพี่น้องเกษตรกรใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวารินชำราบ , อำเภอสำโรง , อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย โดยเป็นการนำร่อง เพื่อขยายสู่พื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องถิ่น และ ชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.อุบลราชธานี และ จัดทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล รวมทั้งให้ สถานีวิทยุ ในการ ทภ.2 ระบบ FM- AM ของ จ.อุบลราชธานี ได้ชี้แจงให้เกษตรกรในชุมชนได้รับทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องและขึ้นทะเบียนให้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่ปี 2547 – 2559 รัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขหนี้สิ้นให้กับเกษตรกรไปแล้วเกือบ 35,000 ล้านบาท และจะใช้งบประมาณอีก 6,700 ล้านบาท ในการแก้ไขหนี้สินให้กับเกษตรกร โดยมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคน เพื่อให้การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมกับเป็นกระดูกสันหลังของชาติสืบต่อไป

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ.เยือน กพช. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศ

ผบ.ทบ.ได้อนุมัติให้ พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. และผู้ติดตามรวม 9 นาย เดินทางไปเยือน กพช. เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ก.ย.61 โดยในห้วงการเยือน กพช. ได้เข้าพบปะ/พูดคุยกับ พล.ท.จาบ เพียะกะเด็ย ผบ.พล.น้อย รพศ.911/ พล.อ.วง ปิเซน ผบ.ทสส.กพช./พล.อ.เซา ซกคา ผบ.สห.กพช. และ พล.ท.ฮุน มาเนต ผบ.ทบ./ผบ.หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย กองทัพ กพช.


สรุปสาระสำคัญในการพูดคุยคือ ทบ. มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และ หลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง ให้กับ กำลังพลของหน่วยรบพิเศษ กพช., การดำรงการฝึกผสมระหว่างรบพิเศษไทย/กพช.ให้มึความต่อเนื่อง, การเชิญหน่วยรบพิเศษ กพช. เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ทั้งนี้ ผบ.หน่วยทหารของ กองทัพ กพช. ได้เห็นด้วยกับการดำรงการฝึกผสมของหน่วยรบพิเศษทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ของกองทัพทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีความต้องการให้ ทบ.ไทย สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ในการกระโดดร่ม ให้กับหน่วยรบพิเศษ กพช. เพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลด้านการกระโดดร่มต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ กองสุข

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 1430 พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีพระราชเพลิงศพ อาสาสมัครทหารพรานสุชาติ กองสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยเครื่องยิงจรวด กองร้อยทหารพรานที่ 4310 กรมทหารพรานที่ 43


โดยมี พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เข้าร่วมในพิธี พร้อมด้วยคุณอลิสลา พงศ์พรหม ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 41 เป็นผู้แทน คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิต ณ วัดบางใหญ่ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บริเวณ หมู่ที่ 1 บางทัน ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา...

ผบ.พล.ร.5 ประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย LAND WORKING GROUP 1/2018

;วันที่ 20 กันยายน 2561 พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ. ผบ.พล.ร.5 ประชุมคณะทำงานทางบก ไทย - มาเลเซีย LAND WORKING GROUP 1/2018 ร่วมกับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด รัมลี บินจาฟาร์ ผบ.พล.ร.2 กองทัพบกมาเลเซีย โดยทางฝ่ายมาเลเซียเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ที่ โรงแรมเบย์วิว รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เพื่อรับทราบการดำเนินงานระหว่างฝ่ายไทยและมาเลเซียในห้วงที่ผ่านมาและแผนการปฏิบัติในอนาคต ของคณะทำงาน ทางบกไทย - มาเลเซีย และเป็นการ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกำลังพลและหน่วยในทุกระดับ และร่วมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
ผบ.มทบ.41 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 1300 พลตรีอาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู - อาจารย์ การไหว้ครูของนักศึกษาวิชาทหาร
ในวันนี้นับว่าเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาติ และเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูฝึก ที่ได้อบรมสั่งสอน  ตลอดจนครูฝึกทุกท่าน ณ ที่นี้ ขอรับการไหว้ครูในครั้งนี้ด้วยความยินดีและตื้นตันใจ

สำหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นการฝึกตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม นักศึกษาวิชาทหารทุกคนเมื่อทำการฝึกจบแล้วก็จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย และเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน มีระเบียบ มีวินัย มีความอดทน มีบุคลิกที่ดี และสำคัญที่สุดคือ ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด จึงขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกคน ตั้งใจรับการฝึกอย่างจริงจัง เพื่อเป็นกำลังพลสำรองของกองทัพที่มีคุณภาพในการป้องกันชาติบ้านเมือง และการดำเนินชีวิตของตนในอนาคตต่อไป
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีปิดการฝึก ชุดฝึก Balance Torch -18

วันที่ 14 ก.ย.61  พลโท ชัชชัย  ภัทรนาวิก ผบ.ศตก.ทำพิธีปิดการฝึก ชุดฝึก Balance Torch -18
ปฏิบัติตามแผนการฝึกในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีถนนอิสรภาพ ธนบุรี
"Balance Torch -18"เป็นการฝึกร่วมผสมกับหน่วยรบพิเศษสหรัฐฯ อันเป็นการฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการปฏิบัติทางทหาร รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยรบพิเศษ ไทย - สหรัฐฯ