วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ผบ.นรด.ดันแนวคิดผบ.ทบ. ตั้ง ‘รด.New Gen’ ปลุกรักชาติ-รักสถาบัน ระวังสื่อโซเชียล


วันที่ 16 ต.ค.62 พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่ถือว่านักศึกษาวิชาทหารยังไม่เป็นทหารเต็มตัว ดังนั้นการฝึกและการเรียนการสอนจึงมีความผ่อนคลาย พร้อมทั้งได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 38 ซึ่งเป็นระดับผู้อำนวยการหรือผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 100 คน โดยย้ำว่าในปีการศึกษา 2562 ได้มีการปรับหลักสูตรในด้านการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารใหม่ เพื่อผลิตนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นพลเมืองและเยาวชนที่ดีสู่สังคม


โดยปรับให้มีการเรียนวิชาทหารร้อยละ 55 และวิชาทั่วไปร้อยละ 45 ซึ่งในร้อยละ 45 นี้บรรจุเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ บทบาททหารกับความมั่นคง จิตอาสา ความเป็นผู้นำ การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน เช่น การปฐมพยาบาล รวมทั้งปรับการเรียนการสอนป็นแบบ Active Learning โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง


ปัจจุบันยังมี รด.จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จำนวน 95,000 คน จากจำนวนนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศกว่า 300,000 คน รวมทั้งได้เพิ่มเติม รด.ไซเบอร์ รด.เน็ตเวิร์ก และรด.นวัตกรรม หลังจากที่ผ่านมามีโครงการ รด.จิตอาสา รด.สีขาว โครงการเข้าคิว สมาร์ท รด. รด.ต้านภัยยาเสพติด


พล.ท.ปราการยังย้ำว่า สิ่งสำคัญที่ต้องปรับเปลี่ยนในการเรียนการสอนคือการใช้สื่อที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และพัฒนาเป็น รด.นิวเจน ซึ่งมีลักษณะสง่างาม จิตอาสา ห่างไกลยาเสพติด เป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยกันชี้แจงนักศึกษาวิชาทหารในสังกัดให้มีความเข้าใจสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรวมใจคนในชาติ


พล.ท.ปราการ ยังได้ย้ำถึงการใช้สื่อโซเชียลว่า ในปัจจุบันมีความสำคัญและเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับเยาวชน ซึ่งมีทั้งความจริงและความเท็จ พร้อมยกแนวคิดของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่เปรียบเทียบการใช้สื่อโซเชียลเหมือนเหรียญสองด้าน มีทั้งบวกและลบ เยาวชนต้องตระหนักถึงการคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ต


ส่วนการบรรยายพิเศษของผู้บัญชาการทหารบกเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงนั้น ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลในการติดตามและรับฟัง

ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลเมือง จ.ยะลา


เมื่อ 16 ต.ค.62 เวลา 2000-2200 พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.ฉก.ยะลา เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในการดูแลความสงบเรียบร้อย ในเขตเทศบาลเมือง จ.ยะลา ดังนี้
- กองอำนวยการร่วมงานประเพณีชักพระ
- จุดตรวจบริเวณหน้า ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- จุดตรวจรัฐปิติ
- จุดตรวจบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยะลา
- จุดตรวจบริเวณหน้าห้างแฟมมี่ลี่
- จุดตรวจบริเวณหน้าสถานีรถไฟ