วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการศึกษา

เมื่อ ๓๑ ก.ค.๖๕ คณะศิษย์เก่านักเรียนนายร้อย จปร.๓๒ และครอบครัว โดย พลเอก อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เป็นประธาน มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการศึกษา มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขาว ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด และปล่อยปลาลงแม่น้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นพันธุ์ปลานิลดำ-นิลแดงที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เพาะเลี้ยงไว้ รวมไปถึงการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ การให้บริการทางแพทย์ การแจกจ่ายแว่นสายตา การทาสีศาลากิตติคุณ พร้อมทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ (รวงผึ้ง และทองอุไร) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคน ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร