วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผบ.พล.ร.6 ช่วยเหลือประชาชน ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง จากผลกระทบฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.61 พล.ต.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ผบ.พล.ร.6/ผบ.กกล.สุรนารี เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง จากสถานการณ์น้ำหนุนสูงเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร ณ ชุมชนบ้านด่านเก่า ม.1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อุบลฯ


วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เป็นประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา

เมื่อ 26 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เป็นประธานเปิด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 66 พรรษา ซึ่งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอ.รมน.ภาค4สน.ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดขึ้นในห้วง 26 - 28 ก.ค.61 วัตถุประสงค์ เพื่อ เฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, เผยแพร่พระราชกรณียกิจ งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระองค์ท่าน ที่ทรงช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย และพัฒนาประเทศ, และถวายความจงรักภักดี ณ.หอประชุมใหญ่ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี


วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารศิลปาชีพกลุ่มแปรรูปกระจูด

วันนี้ 17 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานในพิธีทำบุญและเปิดอาคารศิลปาชีพกลุ่มแปรรูปกระจูด บ.ยวนนก ต.ขอนหาด ซึ่งเป็นกลุ่มแยกของ โครงการศิลปาชีพ บ.ตรอกแค ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพแปรรูปกระจูดได้ร้องของบประมาณในการก่อสร้าง เนื่องจากอาคารเดิมประสบปัญหานำ้ท่วมขังเป็นประจำทำให้ไม่มีสถานที่ทำกิจกรรมสานกระจูด โดยได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 200,000 บาท ใช้แรงงานจากราษฎรในพื้นที่ช่วยกันสร้าง
 และในวันนี้ได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าติดตั้งพัดลมและตกแต่งอื่นๆอีก 20,000 บาท พร้อมกับพบปะ สร้างความเข้าใจ กับสมาชิกศิลปาชีพและฝากฝังการดำเนินงานศิลปาชีพให้ต่อเนื่องต่อไป
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนสืบสานโครงการพระราชดำริ

วันนี้ 7 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเยาวชนสืบสานโครงการพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ของศปพร.ณ ศูนย์ครูใต้ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนสามัญ และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน จาก 26 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จชต. หลักสูตร 3 วัน 2 คืน


รวมทั้งได้เล่าเรื่องงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน โดยมิแยกเชื้อชาติศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เยาวชนได้รับทราบในขั้นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ได้ยึดถือนโยบายของรัฐบาล

จากกรณีที่มีการกล่าวถึง “ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังเป็นปัญหาโลกแตกที่ทุกรัฐบาลไม่สามารถทำให้ปัญหาตกผลึกได้ ไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีการปราบปรามที่เด็ดขาดหรือการเจรจาเพื่อสันติสุข เปลี่ยนผู้รับผิดชอบมาหลายรุ่น มีทั้งฝ่ายปกครองและทหาร มีคณะกรรมการหลายชุด สุดท้ายก็ยังคว้าน้ำเหลวอยู่ดีโดยวัดจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ และยังได้ระบุอีกว่าแผนเบตง 61ที่บูรณาการขึ้นมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รัฐบาลที่ผ่านมาก็เคยมีนโยบายแนวคิดในการแก้ปัญหาในภาคใต้คล้ายๆกัน คือเอาเศรษฐกิจลงไปปฏิบัติควบคู่กับความมั่นคง เพราะเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีความกินดีอยู่ดีก็จะนำมาซึ่งความสงบสุข แต่ท้ายที่สุดประสบกับปัญหาเงินงบประมาณไปไม่ถึงมือชาวบ้าน นโยบายจึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะมีการแสวงหาผลประโยชน์กันอย่างมหาศาล ”นั้น
วันนี้(7 ก.ค.61) พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอ.รมน.ได้ยึดถือนโยบายของรัฐบาล , นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรอบในการดำเนินงาน และได้พัฒนาแผนงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด พร้อมกับได้มีการประเมินผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เป็นพื้นที่ที่ได้ผ่านการประเมิน และมีการพิจารณาได้ข้อยุติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด เช่น ความรุนแรง ความเคลื่อนไหว ความพร้อมของกำลังประจำถิ่น ความพึงพอใจของประชาชน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น รัฐบาลจึงได้มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตั้งแต่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ กอ.รมน. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 61 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการดำเนินงาน ที่ได้ก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายให้มีสันติสุขเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ กอ.รมน. ได้ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการสนับสนุนและเพิ่มบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น เช่น การสนับสนุนส่งเสริมการรวมกลุ่มการเลี้ยงไก่เบตง , การเพาะเลี้ยงปลากือเลาะห์ , การเลี้ยงแพะดำ และการปลูกส้มโชกุน รวมไปถึงการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยว เช่น อุโมงค์ปิยะมิตร , สวนหมื่นบุปผา , ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และอุทยานแห่งชาติฮาลา-บาลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในรูปแบบของประชารัฐ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ อย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน

ซึ่งการบริหารจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. นั้น กอ.รมน. ได้ยึดถือนโยบายของ ผอ.รมน. ที่ให้ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส มีการปฏิบัติงานอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ
----------------
สง.โฆษก กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี) ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. โทร. 0-2241-4109

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เดินเยี่ยมตลาด ประชารัฐ ขับเคลื่อน "สินค้าธงน้ำเงิน

วันที่ 4 กรกฎาคม2561 พล.อ.หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รอง ผบ.ทหารสูงสุด และ อดีตผบ.นทพ.เยี่ยมชม ตลาดธงน้ำเงิน ของหน่วยทหารพัฒนา โดยมี พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ซึ่งมอบให้ พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล รอง ผบ.นทพ.ต้อนรับ


ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาภาค1-5 จะหมุนเวัยนกัน นำสินค้าที่หน่วยขึ้นตรง ได้ไปสนับสนุนโครงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละภูมิภาค นำมาจัดจำหน่ายในราคาถูกเป็นประจำทุกวันพุธต้นเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริม การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ในการนำสินค้าจากผู้ผลิตมาจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง และเป็นการเผยแพร่ในอัตลักษณ์ของสินค้าในแต่ละภูมิภาคให้แพร่หลายอีกทางหนึ่ง และส่งเสริมในการกระจายรายได้ให้กับกลุ่มราษฎรผู้ผลิตอีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการนำสินค้าจากสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมี พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.4 นทพ.เป็นเจ้าภาพ ที่ลานอเนกประสงค์ สำนักสวัสดิการ บก.ทท.ถนนแจ้งวัฒนะวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

วันนี้ 2 ก.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพฯภาคใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์  เยี่ยมชมนิทรรศการภายในอาคารพ่อและอาคารแม่ และชมอาคารพลังงานทดแทน เพื่อจะได้นำข้อเด่น และดี ไปเป็นแบบอย่างในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ฯศูนย์ครูใต้ จ.ปัตตานีต่อไป

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลประชุม กอ.รมน.พลเอก ประวิตรฯ อนุมัติแผนเบตง 61

วันนี้( 2 ก.ค.61 ) พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห./ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ .-
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ถูกยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และต่อมาเมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 ครม.ได้มีมติอนุมัติให้เขตพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้ กอ.รมน. หรือหน่วยงานภายในที่ กอ.รมน. มอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการ การกํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61 นั้น


คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการเบตง 61 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความปลอดภัย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ให้แผนการปฏิบัติยึดโยง และสอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่กำหนดให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City) ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

จากคำสั่ง คสช. ที่ 51/2560 ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด นั้น
คณะกรรมการอำนวยการฯจึงได้พิจารณาอนุมัติ ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด ขึ้นเพื่อ อำนวยการ บูรณาการ ประเมินผลการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัด และนำนโยบายของรัฐบาล และนโยบายในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน รวมถึงให้ชุมชน/สังคมมีความมั่นคง ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับทราบถึงการจัดทำแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, การดำเนินงานสนับสนุนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อน กอ.รมน.(ศบข.กอ.รมน.)

ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีข้อห่วงใยสภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงให้ กอ.รมน. ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ รวมถึงให้มีการประเมินความมั่นคง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างรอบด้านในการพัฒนาสังคม ให้มีสันติสุข มีคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

✨สง.โฆษก กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี) ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. โทร. 0-2241-4109