วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 เม.ย.61 เวลา 1000 - 1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ.ป่าหวายทราย ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี


เพื่อให้กำลังใจ รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ปัจจุบันมีสมาชิก 32 ครอบครัว ปัญหาที่สมาชิกขอให้ช่วยมี 4 เรื่อง คือ
✨1.ปัญหาเรื่องที่ดินที่นาง หยี ฯ บริจาคให้สร้าที่พักอาศัยและที่ทำกินแต่เดิมนั้น เมื่อนางหยี ฯเสียชีวิตลูกนางหยีฯ จะเอาที่ดินคืน ซึ่งได้มอบหมายให้หน.คณะทำงานที่2 รับไปเจรจาแก้ปัญหา
✨2.สมาชิกอยากได้เงินหมุนเวียนเพื่อนำมากู้ยืมในการประกอบอาชีพ จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ 100,000 บาท
✨3.ระบบนำ้ประปาหมู่บ้านไม่สะอาด จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ 100,000 บาท เพื่อซ่อมปรับปรุงและติดตั้งเครื่องกรองนำ้ก่อนจ่ายนำ้ให้กับหมู่บ้าน
✨4.อยากให้กำหนดเขตแดนของบ้านให้ชัดเจนเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก ได้มอบหมายให้หน.คณะทำงานที่2 รับไปดำเนินการให้
ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ทุกครัวเรือน ทำให้สมาชิกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น