วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รอง ผบ.ทสส.ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ

ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริและติดตามผลงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จ.นครพนม พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รอง ผบ.ทสส.) และ พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพไทย ซึ่งสนองพระราชดำริโดยกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พังขว้าง อ.เมืองจังหวัดสกลนคร โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทางหลวง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก, โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านโพนทา ต.กุตาไก้อ.ปลาปาก จ.นครพนม
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพระราชประสงค์ให้ได้รู้จักใช้ทรัพยากรที่ดินแม้มีพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ผลผลิตสามารถบริโภคเพียงพอในครอบครัว โดยใช้ทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดำเนินการ

ในโอกาสนี้รองผบ.ทสส.ละผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้ตรวจเยี่ยม โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดสิม-คุ้มเก่า ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ , โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน ,โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านกุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป ,โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนมและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎร ที่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ชนบทได้มีอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างจากการทำนาทำไร่ได้มีโอกาสฝึกอบรมงานฝีมือ เช่นงานทอผ้า งานจักสาน เครื่องปั้นดินเผาเซรามิคและงานหัตถกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมตามความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อเพิ่มพูนรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
การน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในพระราชดำริ มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพไทยซึ่งประกอบไปด้วยกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบโดยสำนักงานพัฒนา ภาค2 และกองทัพบกโดยหน่วยงานในพื้นที่กองทัพภาคที่2 ได้ร่วมกันสนองพระราชดำริด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในการเดินทางตรวจเยี่ยมในครั้งนี้รองผบ.ทสส.และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปจากมณฑลทหารบกที่210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หน่วยงานต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยยึดหลัก “การสร้างความพอประมาณ ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต”จัดทำโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนให้กำลังพลนำรายได้จาการปลูกพืชต่างๆ จำหน่ายเพื่อเพิ่มพูนรายได้ การจัดทำ “โคก หนอง นา” เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กำลังพลและชุมชนข้างเคียง “โครงการทหารอิ่มท้องพี่น้องมีตังค์” ช่วยเหลือราษฎรในชุมชนที่ไม่สามารถขายสินค้าได้เป็นการกระจายรายได้จากท้องถิ่นสู่ชุมชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง

7 มกราคม 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดย กองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้รับรางวัลในระดับดีโดยมี พลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอกวรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอกสนิธชนก สังขะจันทร์ รองปลัดกลาโหม เข้ารับรางวัล

สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังฯ พิจารณาประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ซึ่งแต่ละมิติได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์

โดยในปีนี้จัดพิธีมอบรางวัลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 54 รางวัล แบ่งออก 9 ประเภท ได้แก่ 
1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 
3. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 
4. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
5. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 
6. รางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
7. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน 
8.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และ 
9. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง