วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ผอ.อผศ. พบปะและเยี่ยมเยียน ทหารผ่านศึกนอกราชการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 พล.อ.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะฯ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน พลทหาร มังกร มาลา ทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 4 อายุ 60 ปี ซึ่งพิการอัมพาตทั้งตัว และเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ 40 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและให้กำลังใจแก่ พลฯ มังกรด้วย
จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งพบปะและให้โอวาทแก่พนักงาน โดยมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุพรรณบุรี สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และได้พบปะเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง ความเดือดร้อน รวมทั้งความต้องการที่จะให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวต่อไป

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีกับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพล สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานตัวเข้ารับราชการของนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ปรับย้ายมารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ นาย ณ ห้องรับรอง ๑๒ กองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับตำแหน่งที่สำคัญของนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ 
- พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
- พลเรือเอก ทรงวุฒิ บุญอินทร์ ร.น. รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
- พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
- พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร 
- พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร
- พลเอก ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองเสนาธิการทหาร 
- พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ร.น. รองเสนาธิการทหาร 
- พลอากาศเอก สุวรรณ ขำทอง รองเสนาธิการทหาร 
ในโอกาสนี้ นายทหารที่ได้รับพระราชทานยศทหารชั้นนายพลทุกนาย ได้ถวายคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของชาติและพร้อมที่จะปกป้องช่วยเหลือประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน รวมทั้งจะดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564

พิธีมอบรางวัลผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี​2564

เมื่อวันที่ 3​ กันยายน 2564​ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2564​ 
โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย
การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกำลังพลทหาร-ตำรวจ ที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

สำหรับผลการประกวดผลงานในปีนี้ มีหน่วยและกำลังพลที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล แบ่งออกเป็น 5​ ประเภท คือ 
ประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหาร โดย กองบัญชาการกองทัพไทย 
หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดน่าน 
และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดหนองคาย
สำหรับผลการประกวดผลงานในปีนี้ มีหน่วยและกำลังพลที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 รางวัล แบ่งออกเป็น 5​ ประเภท คือประเภทศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหาร โดย กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดน่าน และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดหนองคาย

 ประเภทหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกองทัพบก หน่วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23​ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 210 จังหวัดนครพนม 

ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยกองทัพเรือ หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ หมู่บ้านสองห้อง ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

ประเภทครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต โดยกองทัพอากาศ กำลังพลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก นราวิชญ์ เพ็งแก้ว สังกัด กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พันจ่าอากาศเอก พฤทธิ์ ประทุมมาศ สังกัด กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หน่วยที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่​434 จังหวัดพัทลุง และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
การประกวดผลงานฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้กำลังพลทหาร-ตำรวจได้น้อมนำ พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปปฏิบัติแล้วยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมเป็นต้นแบบในการนำองค์ความรู้ไปขยายผล สู่ภาคประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผบ.ศรภ.นำทีม หมอทหาร เดินเท้าเข้าชุมชน ดูแล 2 ตายาย และมอบของใช้จำเป็น พร้อม ซ่อมสร้างบ้านให้

28 กรกฎาคม 2564 ”ผบ.ศรภ." สวมชุดจิตอาสา นำทีม หมอทหาร เดินเท้าเข้าชุมชน ดูแล 2 ตายาย และมอบของใช้จำเป็น พร้อม ซ่อมสร้างบ้านให้ และตั้ง ”จุดบริการประชาชน” ตามบัญชา ผบ.ทหารสูงสุด ให้ประชาชน อุ่นใจ พร้อมแจกข้าวกล่อง ช่วยชาวบ้าน ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พลโทวัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) บก.ทัพไทย นำทหารจิตอาสา ของ ศรภ. และชุดแพทย์ เสนารักษ์ เดินเท้าเข้าชุมชน ดูแล คนชรา ป่วยติดเตียง ในชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ โดยได้เยี่ยมเยียน 2 ตายาย พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง ซึ่งคุณยายสุภาพรฯ อายุ 80 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงโรคอัมพฤกษ์ มีคุณตาสะอาดฯ อายุ 82 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว เป็นผู้ดูแล
โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้นำทีมแพทย์ของหน่วยเข้าตรวจอาการป่วยทั่วไปและตรวจคัดกรองเชื้อโควิด พร้อมนำสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ เช่น แพมเพิส บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ข้าวสาร ทิชชู่ และยาสามัญประจำบ้าน นอกจากนี้ยังได้นำชุดช่างของหน่วยเข้าซ่อมแซมห้องน้ำและปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้มีสภาพที่ดีขึ้น และ ตรวจเยี่ยมจุดแจกจ่ายอาหารกล่องในพื้นที่ชุมชนรามอินทราเนรมิต ภายใน ซ.รามอินทรา 86 และจุดแจกจ่ายถุงยังชีพในชุมชนคูคต ซ.รามอินทรา 117 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

ทั้งนี้ ศรภ. ได้จัดตั้ง”จุดบริการประชาชน” ตามนโยบาย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.ทสส./หน.ศปม.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดตั้งจุดอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน รวมทั้งจัดชุดบริการเคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดควบคุมและเข้มงวดสูงสุด
โดย ศรภ. ดูแลพื้นที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี กทม. โดยจัดตั้งเป็นเต็นท์อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนด้านการประชาสัมพันธ์ การพยาบาลขั้นต้น และการบริการรวมทั้งประสานงานอื่นๆ มีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติภารกิจดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมง 

 ซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังได้จัดชุดบริการเคลื่อนที่เพื่อนำน้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยาพาราเซตามอล และหน้ากากอนามัย ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบและเพื่อให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น

ผบ.ศรภ. ยัง มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับนายพลของหน่วย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนำอาหารกล่อง จำนวน 500 กล่อง พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุดต่อวัน ที่จัดทำในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อาลัยครูนักรบ พ.ท.ชวน ประเสริฐศรี

พันโท ชวน ประเสริฐศรี หรือ ครูชวน อดีตนักรบพิเศษ และครูสอนนักเรียนจู่โจม ของโรงเรียนสงครามพิเศษ มายาวนาน เสียชีวิต ที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อคืนวันที่ 23 ก.ค.64 ที่ผ่านมา 

และมีพิธีรดน้ำศพ 24 ก.ค.64 และ สวดอภิธรรม ณ วัดป่าหวายทุ่ง(ใหม่) ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์ อดีต ผช.ผบ.ทบ. ร่วมพิธีรดน้ำศพ "ครูชวน" พ.ท.ชวน ประเสริฐศรี
พันโท ชวน เคย เป็น อาจารย์โรงเรียนสงครามพิเศษ ผู้เป็นตำนาน ในการสอนวิชาการรบแบบจู่โจม ทั้งนักเรียนนายร้อย จปร. และ นายทหาร นายสิบ

และ สอนหลักสูตรปฏิบัติการพิเศษ, หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายสากล หลักสูตรรบพิเศษ ที่ ลูกศิษย์ จะเรียก ครูชวน อาจารย์ชวน
ครูชวน ผ่านมาหลายสมรภูมิ ได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น1 จาก พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก และ เหรียญชัยสมรภูมิ จาก พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

ที่สร้างชื่อ คือ เป็นนักรบ514 หน่วยรบพิเศษแซปเปอร์ 514 หรือ ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 514 (ชค.514) ในนาม “หัวหน้าชวน” ปฏิบัติราชการลับชายแดน ปราบขุนส่า ยาเสพติด ปี2524-2529 และ การรบที่เชียงราย ในยุคคอมมิวนิสต์ ที่ได้รับพระราชทานเหรียญ รามมาลา เข็มกล้ากลางสมร คำสั่งเดียวกับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้จากสมรภูมิเขาพนมปะ และ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ อีกหลายคน
ครูชวน เป็นทหารรบพิเศษ ที่ยึดมั่นในหน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มที่ ไม่มีปริปาก หรือ เปิดเผยความลับทางราขการ ตามประสา ทหารรบพิเศษ ที่ทำงานลับ และในสนามรบ แม้บางเรื่อง จะผ่านไป40-50 ปี แล้ว ก็ตาม ครูชวน มีลูกศิษย์ ที่มาฝึกจู่โจม นับไม่ถ้วน เล่าขานกันว่า นอกจาก ลีลา การสอน ที่ไม่เหมือนใคร น่าสนใจ แล้ว ยังมี วิชา ดื่มน้ำอมฤทธิ์ เทคนิคการเอาตัวรอดในสนามรบ ที่ต้องดื่ม ได้แม้ ปัสสาวะของตัวเอง แต่มีเทคนิค
ครูชวน จะมีสไตล์สุดเท่ แบบทหารหมวกแดงรบพิเศษ รุ่นเก๋า แม้จะเกษียณ มานานแล้ว แต่ ครูชวน ยังทำหน้าที่ ครู ที่ทางหน่วย เชิญมาสอน บอกเล่าประสบการณ์ ของการทำหน้าที่รักษาแผ่นดิน ที่เป็น ประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง มีความเป็น ครู ที่สอนมาถึง รุ่นลูกหลาน
 
เครดิต :Wassana Nanuam
https://www.komchadluek.net/news/scoop/373353

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สายธารแห่งเมตตา ช่วยปวงประชา ต้านภัยโควิด-19

ผบ.นทพ. เข้าพื้นที่โรงงานที่ไฟไหม้ เยี่ยม กำลังพล ทหารพัฒนา

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เดินมาทางเยี่ยมกำลังพล ให้กำลังใจ และ ติดตามสถานการณ์ ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทยส่วนหน้า ( ศบภ.ทท.สน.) อำนวยการปฏิบัติและประสานการปฏิบัติกับเหล่าทัพ ในพื้นที่เพลิงไหม้ โรงงานสารเคมี ที่ ซอยกิ่งแก้ว 21 อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่เช้า วันที่ 5 ก.ค.64 และ อยู่ในพื้นที่ต่อ ทั้งวัน เฝ้าระวังไฟปะทุ 

โดย นทพ. ได้จัดรถดับเพลิงโฟมเคมีจำนวน 1 คัน รถดับเพลิงอเนกประสงค์จำนวน 2 คัน จากหน่วย ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมปฏิบัติการ และ เข้าประจำยังพื้นที่จุดเกิดเหตุ ตลอด
ท่ามกลางอากาศร้อนอบอ้าว ผบ.นทพ.นำเครื่องดื่มเย็นๆ และ ไอศกรีม มาฝากกำลังพลด้วย

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก

พิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 วัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
▶️ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่วัดหัวควน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี ทำบุญปัญญาสมวาร ครบรอบ 50 วัน เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมีครอบครัวเอี่ยมเอก คุณกาญจนา เอี่ยมเอก ภริยา พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 คุณวราภรณ์ หนูสังข์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15 ข้าราชการกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อนเตรียมทหาร และครอบครัว ร่วมพิธี ซึ่งในการประกอบพิธี อยู่ภายใต้ มาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19