วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพออสเตรเลีย ปิดฉากการฝึกภายใต้รหัส Dawn Panther 19 อย่างยิ่งใหญ่


วันที่ 31 พ.ค.62 พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยถึงผลการฝึก Dawn Panther 19 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก ระหว่างวันที่ 20-31 พ.ค.62 ณ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ และพื้นที่การฝึกหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จ.ชลบุรี ซึ่งปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 31 พ.ค.62
สำหรับการฝึกฯ ดังกล่าว กระทรวงกลาโหมของไทย และกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลีย ได้ร่วมกันจัดการฝึกการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายสากลร่วม ไทย -ออสเตรเลีย ภายใต้รหัสการฝึก Dawn Panther โดยมีการจัดการฝึกมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการฝึกตามโครงการความร่วมมือทางทหารของทั้ง ๒ ประเทศ และกำหนดให้มีการฝึกขึ้นทุกปี ปีละ ๒ ครั้งคือ รหัส Dusk Panther ทำการฝึก ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และรหัส Dawn Panther ทำการฝึก ณ ประเทศไทยการฝึกในปีนี้ เป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการฝึก Dusk Panther 19 ณ ประเทศออสเตรเลีย โดยกำหนดสถานการณ์การฝึกเป็นการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในเมือง และมีรูปแบบการฝึก ประกอบด้วย การฝึกการใช้อาวุธประจำกาย การฝึกการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษในการเคลื่อนที่และเข้าปฏิบัติต่อที่หมายของชุดปฏิบัติการพิเศษ การฝึกการวางแผนและควบคุมบังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการ และการฝึกปฏิบัติการร่วมในการฝึกภาคสนามเต็มรูปแบบผลสัมฤทธิ์ของการฝึกในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลของทั้ง ๒ ประเทศ ได้พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อีกทั้งยังทำให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีโอกาสเสริมสร้างประสบการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติ ทั้งในระดับฝ่ายอำนวยการและชุดปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งเป็นการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
รองเสนาธิการกองทัพบก พร้อม รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้ออมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2562


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 พลโท พีระ ฉิมปรี รองเสนาธิการกองทัพบก เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบการ ฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ และ พันเอกอำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย และร่วมปฎิบัติภารกิจ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 3 (เนินคนดู) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


กองทัพบกได้กำหนดให้จัดการฝึกและตรวจสอบการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการของกองทัพบก ซึ่งจัดจากหน่วยและเหล่าสายวิทยาการเข้าร่วมดำเนินการประเมินผล ตามลำดับขั้นการฝึก ดังนั้น เพื่อให้การฝึกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการตรวจสอบสามารถประสานการปฎิบัติกับหน่วยจัดการฝึก และควบคุมบังคับบัญชาหน่วยต่างๆ ที่มาประกอบกำลังเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหมุนเวียนไปทุกกองทัพภาคเพื่อให้กำลังพลได้ปฎิบัติงานในพื้นที่จริง เพื่อความพร้อมในทุกสถานการณ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 3 (เนินคนดู) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัยโดยใช้กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลัก ซึ่งประกอบด้วยกำลังพลจาก 14 หน่วย

การฝึกครั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฎิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยต่างๆ ที่มาประกอบกำลังเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานร่วมกันได้ และมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจในการเคลื่อนย้าย และการปฎิบัติการทางยุทธวิธี ตามระบบการปฎิบัติการในสนามรบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการอยู่เสมอ ให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของหน่วยที่เข้ารับการตรวจสอบการฝึกได้ร่วมกันวางแผนการเคลื่อนย้าย แผนการวางกำลัง แผนกการดำเนินกลยุทธ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด โดยใช้หน่วยประกอบกำลังให้ครบทุกหน่วย ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจภูมิประเทศ การจัดทำสถานการณ์การฝึก การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกโดยไม่ใช้กำลังทหาร การฝึกยุทธวิธีดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงระดับกองร้อย และการอบรมกรรมการ/ซักซ้อมตามสถานการณ์การฝึก ให้หน่วยยึดถือแผนป้องกันประเทศและหลักนิยมของกองทัพบกเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการฝึกของหน่วยต่อไป

ขอบคุณภาพจาก ช่างภาพสนาม ศปส.ทภ.3

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เข้าร่วมประชุม Intersessional Meetings ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๔


พล.ท. สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ พ.อ. วิษณุ ชะบาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ฯ พร้อมผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศและกระทางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมประชุม Intersessional Meetings ของอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ประจำปี ๒๕๖๒ และการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ ๑ ของการประชุมทบทวนอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๔ (1st Preparatory Meeting for the Fourth Review Conference) ระหว่าง ๒๐ - ๒๖ พ.ค.๖๒ ณ อาคารองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และได้รายงานผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ และแผนปฏิบัติ ๕ ปี ของประเทศไทย