วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผบ.ทสส. นำทีมผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งมอบโครงการและปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่อีสานใต้


วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย พลเอก ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท. พลตรี ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผบ.สนภ.5 ได้ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ส่งมอบโครงการของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำนวน รวม 42 โครงการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท และตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน 15 หมู่บ้าน 1,934 ครัวเรือน ครูและนักเรียนจำนวน 3,186 คน รวมทั้งสิ้น 8,496 คน ทำให้ราษฎรในพื้นที่ ที่หน่วยได้เข้าไปพัฒนา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พ.อ.สาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีข้าราชการและประชาชนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มอาชีพและการหน่วยบริการประชาชนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แก่ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ การบริการตัดผมฟรี การบริการผสมเทียมและมอบลูกสุกรแก่เกษตรกร นิทรรศการกลุ่มอาชีพผลิตก้อนเห็ด กลุ่มอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีด กลุ่มอาชีพโรงสีข้าวชุมชน และกลุ่มอาชีพกลุ่มคัดเมล็ดพันธ์ข้าว

ในการเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย พัฒนาการปลูกข้าวของหน่วยเป็นแบบอินทรีย์ ยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตให้สูงขึ้น โดยเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้กับกำลังพลและเกษตรกรที่มีความสนใจ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์กองบัญชาการกองทัพไทย” และศักยภาพของหน่วย
โดยแปลงข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีพื้นที่การเกษตรจำนวน 120 ไร่ ซึ่งในแต่ละฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะสามารถผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิได้จำนวน 25 – 35 ตันต่อปี สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และการน้อมนำด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการผลิตมากขึ้น เห็นได้จากการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2551-2554 จนถึง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 ในปัจจุบัน เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดรับกับสถานการณ์โลกและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาน้อมนำพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ผบ.หน่วยรบพิเศษ ไทย ร่วม หน่วยรบพิเศษAsean โดดร่มมิตรภาพ กระชับสัมพันธ์ ร่วมเหินเวหา


วันที่ 16 มิถุนายน 2562 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.)นำทีม ทหารหน่วยรบพิเศษ 8 ประเทศ ในAsean กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ทำการกระโดดร่มมิตรภาพ ด้วยครื่องบินลำเลียง C 295 W-CASA ของกองทัพบกไทย 4 เที่ยวบิน นำ นักกระโดดร่ม 8ชาติ รวม 194 คน จากสนามบิน กองบิน 2 โคกกระเทียม มาทำการกระโดดลง ที่ สนามโดดร่มบ้านท่าเดื่อ เมือง ลพบุรี