วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

การซักซ้อมการฝึกสาธิตการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง


วันพุธที่ 4 ก.ย.62 เวลา 10.00 น. พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ได้เดินทางไปกำกับดูแล การซักซ้อมการฝึกสาธิตการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

และ ในเวลา 14.00 น. พลตรี ประดิยุทธ์ กลิ่นศรีสุข รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการ้ายสากล ให้การต้อนรับ พลโท หลิว ย่าหย่ง รองผู้บัญชาการภาคยุทธบริเวณเขตใต้ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ในระหว่างการตรวจเยี่ยมการฝึก การแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Experts’ Working Group on Counter Terrorism : EWG on CT, Table Top Exercise : TTX) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย แหลมแท่น จังหวัดชลบุรี โดยได้กล่าวแสดงยินดีและมีความประทับใจที่กำลังพลจาก 18 ประเทศ ร่วมทำการฝึกด้วยความตั้งใจ รวมทั้งชื่นชมการจัดการฝึกของกองทัพไทยที่ได้ดำเนินครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ส่งผลให้การฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอย่างยั่งยืนต่อไป
วันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71


วันที่ 4 กันยายน 2562  พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 71 โดยมี พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2, อดีตผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการกองทัพภาคที่ 2, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมในพิธี ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้ามหาบังสุกุล ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป
จากนั้น ได้เยี่ยมชมการจัดบอร์ดกิจกรรม (Boardwalk) ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๒ ณ สโมสรร่วมเริงไชย จำนวน 9 กิจกรรม ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริ บ้านหมากแข้ง, โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร., การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคอีสาน, ค่ายทหารเข้มแข็ง, การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า, การแก้ไขปัญหายาเสพติด, ค่ายดิจิตัล, รด. Smart Social, รด. Hybrid Warfare พร้อมทั้งกล่าวโอวาทและพบปะกำลังพลกองทัพภาคที่ ๒ จำนวนกว่า 2,000 นาย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา


วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

พิธีเปิดการฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX)


พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX) ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Minister’ Meeting (ADMM – Plus) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี


การฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน รูปแบบการฝึกฯ เป็นการนำระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองมาใช้เป็นแนวทางในการฝึกคิดวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมถึงมีการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการภัยคุกคามร่วมกัน ตลอดจนทำความเข้าใจกระบวนการในการประสานงาน การประสานแผน และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


ภายหลังการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะฯ ดังกล่าว คณะทำงานฯ จะได้นำผลการฝึกฯ ที่ได้ไปสู่การฝึกการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายไทยในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถการใช้กำลังเข้ายุติปัญหาการก่อการร้ายตามกลไกการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายตามหลักสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับต่อไป