วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตรวจเยี่ยมจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตรวจเยี่ยมจุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก พร้อมทั้งพบปะและพูดคุยกับทหารผ่านศึก ที่มารับการสงเคราะห์ ทั้งนี้ ในห้วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงที่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาขอรับการสงเคราะห์จากองค์การฯ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น องค์การฯ จึงให้บริการด้านการสงเคราะห์แบบต่อเนื่องตลอดวัน ระหว่างวันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ณ จุดบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ บริเวณลานจอดรถยนต์ องค์การฯ