วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบ ๖๓ ปี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย ครบ ๖๓ ปี โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ การจัดงานวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทยในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๓ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ จาก กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็น กองบัญชาการกองทัพไทย โดยยังคงให้ยึดถือวันที่ ๑๖ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองบัญชาการกองทัพไทย
สำหรับ กองบัญชาการกองทัพไทย ถือเป็นหน่วยที่เป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติการร่วมของเหล่าทัพ ในบทบาทของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมีหน่วยปฏิบัติการร่วมทางยุทธการ ได้แก่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีหน้าที่ในการควบคุม อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลส่วนราชการในกองทัพไทย ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้อง โดยใช้ทุกศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง เป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ของชาติในทุกมิติ นอกจากนี้ในด้านการป้องกันประเทศ ได้เสริมสร้างความพร้อม และดำรงขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ เสริมสร้างความมั่นคงทางทหารระหว่างประเทศ การรักษาสันติภาพในเวทีโลก การรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกมิติ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และการช่วยเหลือประชาชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนและท้องถิ่นทุรกันดารเพื่อยกระดับความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง ในด้านต่าง ๆ อาทิ การดำเนินโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม การพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง การพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตลอดระยะเวลา ๖๓ ปี แห่งเส้นทางสู่เกียรติศักดิ์ กองบัญชาการกองทัพไทยยังคงยึดมั่นในความจงรักภักดี และอุดมการณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำรงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการเสริมสร้างความพร้อมและทันสมัยในการเผชิญสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของกำลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ให้มีความพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งความสงบสุขของประเทศชาติสืบไป

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผอ.อผศ.มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุตรพนักงาน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่บุตรพนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน 390 ทุน เป็นเงิน 1,213,000.- บาท โดยมี พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องวิชิตสงคราม ตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้นที่ 5 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทั้งนี้ ผู้ที่มารับทุนการศึกษา เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคจะมีการมอบทุนโดยหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต

​สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว องค์การฯ ได้มอบให้แก่บุตรพนักงาน ลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ก่อเกิดแรงจูงใจให้แก่นักเรียน นักศึกษา มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผบ.ทบ.เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ร.อ.ชินดนัย แร่ทอง

ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางมาเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ร.อ.ชินดนัย แร่ทอง ณ วัดนิคมประทีป ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ท่ามกลางกำลังพลเพื่อนทหาร รวมไปถึงครอบครัว ญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ ที่มาเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นี้
ผบ.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ร.อ.ชินดนัย แร่ทอง ณ วัดนิคมประทีป ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 21 พ.ย. นี้ 🏷
》วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ วัดนิคมประทีป ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เดินทางเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขณะเดินทางเข้าสนับสนุน/ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดและซุ่มยิงราษฎรหาของป่า ในพื้นที่บ้านไอร์กรอส หมู่ที่ 6 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูง กำลังพลเพื่อนทหาร รวมไปถึงคณะญาติ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนผู้กล้า อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
》 พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้พูดคุย กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิต ทั้งชื่นชมในความกล้าหาญที่ทุ่มเทในภารกิจอย่างสุดกำลังความสามารถ ขอให้ครอบครัวภูมิใจในความเป็นลูกผู้ชายในการรับใช้ชาติ ก่อนมอบเงินบำรุงขวัญจำนวน 40,000 บาท, มอบสินไหมมรณกรรมทหาร "กองทัพบก(ภัยสงคราม) และพิทักษ์พลกระทรวงกลาโหม" จำนวน 1,700,000 บาท, เงินณาปนากิจสงเคราะห์ จำนวน 214,662.50 บาท เงินช่วยเหลือจากผู้บัญชาการทหารบก จำนวน 100,000 บาท และอื่นๆตามสิทธิให้กับครอบครัวในเบื้องต้น นอกจากนี้ กองทัพบกได้อนุมัติบำเหน็จพิเศษให้ร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง ตำแหน่งนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 กรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เลื่อนชั้นเงินเดือน 7 ชั้น และขอพระราชทานยศเป็น "พลโท" พร้อมกับขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยอีกด้วย
》ทั้งนี้ ตามที่ได้เกิดเหตุลอบวางระเบิด ชุดปฏิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ขณะเดินทางโดยรถยนต์ เพื่อเข้าสนับสนุน/ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ลอบวางระเบิด และซุ่มยิงราษฎรหาของป่า แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านไอร์กรอส หมู่ที่ 6 ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อทราบข่าวเหตุการณ์ ได้เน้นย้ำดูแลสวัสดิการณ์ด้านสิทธิกำลังพล การรักษาพยาบาล และการจัดการพิธีศพอย่างสมเกียรติ และมีความห่วงใยต่อกำลังพล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่ 4 ควบคุมบริหารจัดการสถานการณ์ ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งสืบสวนรวบรวมหลักฐาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
》สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยเอก ชินดนัย แร่ทอง นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 จะมีขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดนิคมประทีป ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง อย่างไรก็ตามกองทัพบกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละจนวาระสุดท้าย ■■■
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ร.อ.ชินดนัยฯ ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทและเสียสละจนวาระสุดท้ายมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งด้วยครับ