วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เสนาธิการทหาร ร่วมคณะ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Thailand - U.S. Stategic and Defense Dialogues ครั้งที่ 1

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 พลเอก ณตฐพล บุญงาม เสนาธิการทหาร ร่วมคณะ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และปลัดกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุม Thailand - U.S. Stategic and Defense Dialogues ครั้งที่ 1 ณ กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือที่จัดขึ้นภายหลังการหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 8 ของกระทรวงการต่างประเทศ และการหารือยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิธีเปิดห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้การต้อนรับ และรายงานความเป็นมาของการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔ ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทำให้เกิดความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของคนในชาติ
ภายในนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งห้องนิทรรศการฯ เป็น ๖ โซน ประกอบด้วย โซนที่ ๑ พระราชประวัติ นำเสนอเนื้อหาพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ และทรงครองราชย์ โซนที่ ๒ ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย นำเสนอเนื้อหาพระอัจฉริยภาพด้านการทหาร ความเป็นผู้นำ โซนที่ ๓ อัครศาสนูปถัมภก นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก โซนที่ ๔ ทรงราชย์ นำเสนอเนื้อหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โซนที่ ๕ สืบสาน รักษา ต่อยอด นำเสนอเนื้อหาพระราชกรณียกิจนานัปการ โซนที่ ๖ สายธารแห่งพระเมตตา นำเสนอเนื้อหางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
   
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ และหากมีความประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๒๖ ๖๖๓๕

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ

ในระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ตามคำเชิญของ พลโท Melvyn Ong Su Kiat ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไป กระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ ในการนี้ได้ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ เข้าเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการ กับผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิงคโปร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดผ่านกิจกรรมด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวชื่นชม การพัฒนากองทัพสิงคโปร์ ที่ได้จัดตั้งหน่วย Digital Intelligence Services (DIS) โดยเป็นหน่วยงานในระดับกองทัพที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งจะนำกองทัพสิงคโปร์ไปสู่ การเป็น Digital Forces ต่อไป
หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมคำนับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในภูมิภาค กับ ดร. Ng Eng Hen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิงคโปร์ โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีการสถาปนาความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานถึง 57 ปี สำหรับการเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะได้เยี่ยมชมหน่วยงานสำคัญระดับนานาชาติของสิงคโปร์ ซึ่งมีนายทหารจากนานาชาติมาร่วมปฏิบัติงานรวมทั้งจากประเทศไทย ณ Changi Naval Base จำนวน 3 หน่วย ประกอบด้วย ศูนย์ Counter Terrorism Infomation Center (CTIF) ซึ่งเป็นศูนย์ประสานและดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการก่อการร้าย, ศูนย์ Regional HADR Coordination Center (RHCC) ซึ่งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยที่จะประสานความช่วยเหลือระหว่างกองทัพต่างประเทศกับกองทัพประเทศที่ได้รับผลจากภัยพิบัติ และศูนย์ Information Fusion Center (IFC) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการข่าวต่อภัยคุกคามทางทะเล ทั้งนี้ การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในครั้งนี้ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ระหว่างทั้งสองกองทัพ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านการทหารที่มีความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นในภูมิภาคอาเซียนต่อไป