วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง ผบ.มทบ.28 ต้อนรับนายก รัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.หนองบัว ติดตามแก้ปัญหาความยากจน ไทยนิยมยั่งยืน

วันที่ 22 มีนาคม 2561 พ.อ.ปรีชา จึงมั่นคง รอง ผบ.มทบ.28 (1) พ.อ.วิทยา พรจรรยา รอง ผบ.มทบ.28 (2) และคณะฯ ร่วมกับ ผู้บังคับบัญชา ทภ.2 ส่วนราชการ จ.หนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่พบประชาชน และติดตามงานนโยบายของรัฐบาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรีย์โพธิ์ศรีสำราญ บ.โพธิ์ศรีสำราญ ต.หัวนา อ.เมือง ฯ จ.หนองบัวลำภู

รอง มทภ.4 ประชุมทำความเข้าใจ แนวทางการดูแลวัด สำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และชุมชนไทยพุทธถดถอย ของศปพร.กอ.รมน.ภาค4 สน.

วันที่ 22 มี.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค4สน. พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร ผบ.ร.151 /หน.คณะทำงานที่3 ได้ร่วมกับพล.อ.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล และพระเทพศิลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับข้อเสนอแนะ เกี่ยวแผนและแนวทางการดูแลวัด/สำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และการดูแลขุมชนไทยพุทธถดถอยในปี 2561 ในพื้นที่จ.นราธิวาส โดยเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส แกนนำไทยพุทธในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุม ณ วัดประชุมชลธารา ต./อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


ผลการประชุมทำให้แกนนำพระสงฆ์ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และวัด/สำนักสงฆ์, แกนนำไทยพุทธ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในแนวทางการดูแลวัด/สำนักสงฆ์ พระสงฆ์ และชุมชนไทยพุทธถดถอย ของศปพร.กอ.รมน.ภาค4 สน. เป็นอย่างดี และจะได้ร่วมกันทำงานได้อย่างราบรื่นต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มี.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รุ่นที่ 3 ณ.ศูนย์ครูใต้ บ.นำ้ดำ ต.ปุโล๊ะปูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนสามัญและโรงเรียนสอนศาสนา ทั้งพุทธและมุสลิม จำนวน 80 คนเข้ารับการอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยเน้นให้ความรู้และประสบการณ์ 2 เรื่อง คือ
✨1.โครงการพระราชดำริ ที่ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่9 ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเทพระวรกาย และกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลือประชาชนในจชต.และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
✨2.ปลูกฝังและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง ในพหุสังคม
ผลของโครงการได้ผลดี เยาวชนได้ความรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรที่กำหนดวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

โฆษก กอ.รมน. เผยร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลิกฟื้นผืนป่า ได้แล้วกว่า 6 แสนไร่

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพลิกฟื้นผืนป่าว่าปัจจุบัน กอ.รมน.ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้นผืนป่า ได้เป็นจำนวน 648,653 ไร่

โดย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสารท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ในการเข้มงวดกวดขันการป้องกันการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกป่าในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ำ รวมไปถึงการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลปกป้องผืนป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อสร้างผืนป่า รักษาระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ และเป็นการซ่อมสร้างทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ ให้มีความสมดุล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โฆษก กอ.รมน.ระบุด้วยว่าเนื่องในวันที่ 21 มีนาคมเป็น วันป่าไม้โลก กอ.รมน. จึงขอให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ และช่วยกันอนุรักษ์ปกป้องป่าไม้ไม่ให้ถูกทำลายมากไปกว่านี้ พร้อมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้บุคคลใดมาทำลายป่าด้วย

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

กองทัพภาคที่ ๓ จัดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑”

พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑” ณ ห้องประชุม ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑” (การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน ปี ๒๕๖๑) ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑” ครอบคลุมพื้นที่ ๓๘๒,๐๐๐ ไร่ ก่อนที่จะเริ่มปล่อยน้ำนอนคลอง ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตลอดจนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกัน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในขอบเขตพื้นที่ของโครงการ แบบชุมชนมีส่วนร่วมตามแผนงาน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑”

 กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้จัด การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑ ได้ร่วมกันบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณ ในการขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ ๖๑” เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปี ในปี ๒๕๖๑ โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการส่งน้ำเพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำการเพาะปลูกได้ในช่วงวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนเพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยที่จะเข้าไปขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ ๖๑” ให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน มีแนวทางเดียวกัน จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ หวังว่า การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อหน่วยงานร่วมโครงการทั้ง ๑๗ หน่วยงาน ที่จะได้มีการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้การดำเนินงาน “โครงการ บางระกำ ๖๑” ประสบผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ นำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างสูงสุด ที่มา :ภาพ/ข่าว ปาริชาติ สาระเกตุ ทีมข่าวหนังสือพิมพ์พิษณุโลกทูเดย์รายงาน

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

นรม. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน. ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 3/2561 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้


สถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศได้ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม ซึ่ง พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มีความห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว จึงเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และร่วมกันสร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว ตลอดจนการให้เครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงให้มีการติดตามประเมินผลสถานการณ์ยาเสพติดอย่างใกล้ชิด

ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนั้น เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้นำหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้เก็บข้อมูลที่ได้รับเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป

เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลและกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. เพื่อแสวงหาประโยชน์จากประชาชน ด้วยการหลอกลวง ข่มขู่ หรือกระทำการใดๆที่ไม่ถูกกฎหมาย เลขาธิการ กอ.รมน. จึงให้ทุกหน่วยได้เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะต้องดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เปิดเผย โปร่งใส และชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงการตรวจสอบบุคคลที่มีการแอบอ้าง หากพบเห็นให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เน้นย้ำให้ การปฏิบัติของ กอ.รมน. ทุกหน่วยงาน จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และการลงพื้นที่พบปะประชาชนนั้น จะมีความเห็นที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ขอให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. รับฟังและเก็บข้อมูลไว้ แต่หากพบความเห็นที่มีการบิดเบือนหรือสร้างความแตกแยก จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทันที

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

พล.ร.4 "กองทัพบก เคียงข้างประชาชน"

เมื่อ 9 มีนาคม 2561 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เข้าเยี่ยมเยือน พร้อมกับมอบผ้าห่มกันหนาวและยาสามัญประจำบ้าน ให้กับ นางบำรุง ฟักทอง อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 162/2 หมู่ 3 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีอาการป่วยเป็นอัมพฤกษ์เดินไม่ได้ โดยก่อนหน้านี้กองพลทหารราบที่ 4 จัดช่างเข้าก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วมให้ เนื่องจากเดิมที่พักนางบำรุงฯ ไม่มีห้องน้ำต้องอาศัยบ้านข้างเคียง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ สร้างความดีใจและบอกขอบคุณที่มาช่วยเหลือ "เพราะทหารเราจะทำเพื่อประชาชน "


วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน.ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกอ.รมน.ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.61 จนถึงปัจจุบัน โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบล ซึ่งเป็นแกนหลักในการดำเนินการ ได้ลงพื้นที่พร้อมกันทั้งประเทศ 7,463 ตำบล/เทศบาล 81,064 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งในห้วงแรกนี้เป็นการเยี่ยมเยียน ไปสร้างความเข้ากับประชาชน ไปรับทราบถึงความทุกข์ยาก และปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วนั้น ซึ่งในขณะนี้ได้ลงพื้นที่แล้วทุกตำบล และลงในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 50 มีประชาชนร่วมกิจกรรมในขณะนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน

จากข้อมูลเบื้องต้น ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ก็จะมีความต้องการและปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านอาชีพ  ด้านรายได้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และจากข้อมูลที่ได้รับโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคง กอ.รมน. ได้นำข้อมูลเหล่านั้นดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นโดยทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในส่วนที่ กอ.รมน. จะสามารถดำเนินการได้ โดยยึดหลักที่ว่า กอ.รมน. ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ


เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการสื่อสารได้รวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและสะดวกในทุกที่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ไม่หวังดีหรือเหล่ามิจฉาชีพที่ได้ใช้การสื่อสารนี้ แสวงหาประโยชน์ ด้วยการให้ข่าวสารที่บิดเบือน ทำให้เกิดความหลงเชื่อ และมีการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจจะทำให้มีความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไม่รู้ตัว จึงอยากขอฝากให้ทุกคน พึงตระหนักระวังอันตรายที่จะแอบแฝงมาในช่องทางสังคมออนไลน์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นพลังสังคมที่เข้มแข็ง และเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท.

เมื่อวันพุธที่ ๗ มี.ค.๖๑ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.๖๑ ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ บก.ทท.วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน

วันที่ 6 มี.ค.2561 พ.อ.พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ที่ประสบภัยพายุฤดูร้อน (คืนวันที่ 5 มี.ค.2561) จำนวน 20 ครัวเรือน


โดยความเสียหายที่เกิดขึ้นประกอบด้วยอาคารบ้านเรือน พืชไร่ คอกสัตว์ ในการนี้ หน่วยได้มอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นให้แก่ประชาชน และจะจัดกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือด้านการซ่อมสร้างบ้านเรือนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ต่อไป


วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร.เดินทางไปเยี่ยมราษฎร อ.จะแนะ และ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันนี้ 3 มี.ค.61 เวลา 0900 - 1000 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยม ราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.ดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


ชุมชนนี้ก่อนปี 47 มีราษฎรอาศัยอยู่ 48 ครอบครัว 121 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 7 ครอบครัว 15 คน (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ) เพื่อให้กำลังใจให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว

จากการพบปะราษฎรขอให้ช่วยหาอาชีพเสริมเพื่อเป็นกิจกรรมของกลุ่ม ได้รับและจะดำเนินการนำราษฎรกลุ่มนี้ไปดูงานเพื่อให้เห็นการทำอาชีพเสริมรายได้ของชุมชนผู้สูงอายุอื่นๆ เพื่อนำมาพิจาณาว่าอยากทำอะไรที่เหมาะกับชุมชน เมื่อคิดได้แล้วจะได้ส่งเสริมต่อไป ....ส่วนสำนักสงฆ์ดุซงญอ มีพระสงฆ์ 1 รูป มาจากภาคอิสาน ตอนนี้ขาดขวัญกำลังใจ เนื่องจากเหลืออยู่รูปเดียว อายุมาก เกิดความว้าเหว่ แต่ไม่มีที่ไป ได้พูดให้กำลังใจให้อยู่ได้ และปัจจุบันได้สนับสนุนงป.ค่าอาหารให้เดือนละ 9,000 บาท

เวลา 1030 - 1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร.เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ.ไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สมาชิกในหมู่บ้าน 142 ครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากภาคอิสานและนอกพื้นที่จชต. มีการสร้างบ้านพักอาศัย 150 หลัง


กอ.รมน.ภาค4สน.สนับสนุนงป.จ้างงานเร่งด่วนให้ 200 อัตรา รวม 900,000 บาท/เดือน มีการส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับสมาชิกโครงการ โดยขอรับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน 6 กลุ่ม
1.กลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มนำ้มัน สมาชิก 93 คน
2.กลุ่มรับซื้อและสกัดน้ำมันปาล์ม สมาชิก 20 คน
3.กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ สมาชิก 9 คน
4.กลุ่มพาสเจอไรซ์นมวัว นมแพะ สมาชิก 9 คน
5.กลุ่มเลี้ยงแพะนม,แพะเนื้อ สมาชิก 10 คน
6.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สมาชิก 14 คน

ได้ให้นโยบายและเป้าหมาย ให้ปรับปรับการบริหารและการดำเนินงาน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนงป.โครงการจ้างงานเร่งด่วนเดือนละ 200 อัตรา 900,000 บาท/เดือน อันไหนที่ทำแล้วเกินตัว ไม่คุ้มทุนให้เลิกทำ หันไปทำอย่างอื่นที่มีรายได้และตลาดต้องการ....และได้งป.สนับสนุน โครงการสอนพิเศษให้เด็กในหมู่บ้าน 30,000 บาท


เวลา1330 - 1430 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยม ราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.เจาะไอร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ชุมชนนี้ก่อนปี 47 มีราษฎรอาศัยอยู่ 34 ครอบครัว 95 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 25 ครอบครัว 60 คน เพื่อให้กำลังใจให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน...ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบผู้ห่มกันหนาว ...จากการพบปะราษฎรของบประมาณเพื่อสร้างโรงอาหารให้กับ วัดเจาะไอร้องธรรมมาราม ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และของบประมาณซื้อกลองยาวเพื่อเอาไว้ใช้เวลามีงานประเพณีงานบุญ ได้รับและจะดำเนินการสนับสนุนให้ต่อไป


วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 |ผอ.ศปพร. เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รอง หน.ผทพ.

วันที่ 1 มีนาคม 2561 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 |ผอ.ศปพร. เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห./รอง หน.ผทพ.ในโอกาสเดินทางมาปฎิบัติภารกิจให้การต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม(OIC) ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยและ จชต.  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี