วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

รอง มทภ.๔ / ผอ.ศปพร.เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันนี้ 25 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔ / ผอ.ศปพร.เยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างฯบ.ควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการ 79 คน(พุทธ 20, มุสลิม 59) และสมาชิกเครือข่ายที่ไม่ได้เป็นคนงานในฟาร์ม 30 คน กิจกรรมที่ทำคือ ปลูกพืชไร่แบบผสมผสาน  ทำปุ๋ยหมัก  เลี้ยงสัตว์  โรงเพาะเห็ด บ่มเชื้อ  และกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์


นอกจากนี้ได้ขยายเครือข่ายสมาชิกของฟาร์มประเภทรวมกลุ่มทำที่บ้านและมาส่งให้ฟาร์มขายให้ ได้ใหแนวทางและเป้าหมาย ในการดำเนินงาน 2 เรื่องคือ
✹1.ให้สานต่องาน ทำให้ฟาร์มเป็นแหล่งผลิตอาหาร แหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้ราษฏรในพื้นที่ต่อไปและปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ และเพิ่มผลผลิต รายได้ของฟาร์ม ไปสู่การพึ่งพาและเลี้ยงตนเองได้ภายใน 3 ปี
✸2.ให้ขยายผล ให้ราษฏรในพื้นที่ได้ประโยชน์จากฟาร์มตัวอย่างให้มากยิ่งขึ้น
ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตีแป้งขนม 32,000 บาท และสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมของฟาร์ม 50,000 บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น