วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  สวนรื่นฤดี  พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อหาข้อมูลและพื้นที่เป้าหมายในการลงพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนหน่วยขึ้นตรงในส่วนภูมิภาค มีการจัด “ชุดตรวจร่วมกับกอ.รมน.จังหวัด”ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ

โดย ชุดตรวจร่วมประกอบด้วย
1. กอ.รมน.จังหวัด
2. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
3. นายอำเภอ - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
5. สาธารณสุขจังหวัด
6. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค


และจะทำการตรวจในระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เน้นประสิทธิภาพในการบำบัด โดยจะทำการตรวจพร้อมกันทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
สำหรับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. จะลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดสมุทรปราการในวันพรุ่งนี้ 1 ก.พ.62การดำเนินการเป็นไปตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้มีสั่งการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เข้าสำรวจและตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย

โดยมอบให้ กอ.รมน.จังหวัด เตรียมการและจัดชุดตรวจร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย 

ทั้งนี้ จะเพ่งเล็งโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการปล่อยมลพิษ อาทิ โรงงานที่ใช้ถ่านหิน น้ำมันเตา และฟืนเป็นเชื้อเพลิง รวมถึง โรงงานที่มีการใช้ระบบหล่อเย็น และโรงงานหลอมโลหะ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่อีสานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"


เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่อีสานมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดยมี พลตรี ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี สุทิน เบญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ สนามบินกองบิน 1 และติดตามการฏิบัติภารกิจมอบโฉนดที่ดิน ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

พิธีรับบัตรอวยพรพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ กรมการทหารช่าง ทำพิธีรับบัตรอวยพรพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชทานให้แก่ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง โดยมี นายเขตต์ บุญมี หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ณ ห้องยงใจยุทธกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีสำหรับพิธีรับพระราชทานบัตรอวยพร สืบเนื่องมาจากพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ประสบภัยจากธรณีพิบัติ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำให้มีผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่และอาชีพทำกิน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริ จัดตั้งโครงการชุมชนบ้านน้ำใส เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีสถานที่ในการฝึกอาชีพและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ประสบภัย กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง ได้จัดกำลังพล และเครื่องมือเข้าทำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการชุมชนบ้านน้ำใสแก่มูลนิธิจุฬากรณ์ โดยมีที่ตั้งของโครงการอยู่ ณ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๑๕ วันในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการจำนวน ๓ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ , วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจของ กรมการทหารช่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน มาพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการกรมการทหารช่างเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ เป็นต้นมา และปีนี้ก็เช่นกัน พระองค์ทรงได้พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พระราชทานให้แก่ พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ดอยผาแดง อ.เชียงดาว เชียงใหม่


พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่3/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พ.อ.สันติ สุขป้อม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 นายศรัญยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และ นางสาววริศรา​ วราลักษณ์​ รักษาการ​ผอ. สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่นของหน่วยในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยในการปฏิบัติภารกิจตามแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปี 2562 พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในหมู่บ้านจำนวน 35 ครอบครัวและร่วมตัดทำลายไร่ฝิ่นกับชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่นและประชาชนในพื้นที่ดอยผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับพื้นที่ดอยผาแดง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 7รับผิดชอบ ทั้งนี้จากการสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส.ในพื้นที่ดอยผาแดงพบการปลูก 114 แปลง 82.45 ไร่ หน่วยได้ตัดทำลายแล้ว 103 แปลง 73.34 ไร่อย่างไรก็ตามตั้งแต่ 6 ธ.ค.61 ถึง25 ม.ค.62 ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพน้อยที่ 3 พบการปลูกฝิ่น 264 แปลง 232.20 ไร่ ตัดทำลายแล้ว 251 แปลง 221.70 ไร่ สำหรับสถิติผลการเปรียบเทียบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 61 และ ปี 62 ห้วงเดียวกัน พบว่า จำนวนแปลงลดลง 59 % จำนวนไร่ลดลง 59.6% จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการปลูกฝิ่นในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง


วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ ฉก.ยะลา


วันที่ 20-22 มกราคม 2562 พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน. และ พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.ศปป.๕ กอ.รมน.(๓) พร้อมคณะฯ เดินทางไปประสานการปฏิบัติกับ ฉก.ยะลา ๑๒, ร้อย.ร.๑๕๒๒๓, ชคต.บุดี, ฉก.ทพ.๔๖, ร้อย.ทพ. ๔๖๑๕, ชคต.รือเสาะออก, ร้อย.ทพ.๔๔๑๐, ชคต.ปล้องหอย, ฉก.ทพ.นย.ทร., ชคต.ตะปอเยาะ, ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๖, ร้อย.ฉก.ตชด.๔๓๔ และ ชคต.นาทับ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนงานและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาศปป.๕ กอ.รมน. ได้ประสานขอข้อมูลและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องกับหน่วยในเรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ ตามนโยบาย ในห้วงที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติในห้วงต่อไป (แนวทางการฝึกเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งกําลังประจําถิ่น และกําลังประชาชน) และปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป


วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.นสศ. เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562

เมื่อ 18 ม.ค.62 พลโท สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ. เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2562 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ณ สนามหน้า บก.นสศ. ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี


พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล สวนสนามโดยกองผสม ซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำหรับทหาร เป็นการระลึกถึงวีรกรรมบรรพบุรุษเหล่านักรบไทย ทหารผู้กล้า รวมถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ช่วยกอบกู้เอกราชและรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในวันกองทัพไทย และเป็นวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ เพื่อให้ทหารใหม่ได้ทำพิธีสาบานธงและเดินสวนสนามเพื่อแสดงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562

ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. เป็นประธานนำผู้ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน( กอ.นชท.)

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.61 เวลา1515 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. เป็นประธานนำผู้ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน( กอ.นชท.) ชมนิทรรศการที่ห้องนเรศวร โดยมี พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผอ.ศทช.นำชมนิทรรศการในส่วนของศทช.และพลตรี กนิษฐ ชมะนันทน์ รอง ผอ.ศทช. บรรยายการปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของประเทศไทย ทั้งนี้ ผบ.ทสส.ได้ลงนามให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 จัดหาอาหารกล่องและน้ำดื่มมาแจกจ่ายประชาชน จากพิษภัยพายุ ปาบึก เมื่อ 4-5 ม.ค.62

วันนี้ 7 ม.ค.62 เวลา 11.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.4 ลงพื้นที่ วัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กำลังใจแก่ เจ้าอาวาส และประชาชนในชุมชนบริเวณวัด โดยจัดหาอาหารกล่องและน้ำดื่มมาแจกจ่าย เพื่อแก้ปัญหาในขั้นต้นไปก่อนและจะประสานส่วนราชการเข้าช่วยเหลือต่อไป
พิษภัยพายุ ปาบึก เมื่อ 4-5 ม.ค.62 ที่ผ่านมา ในพื้นที่บริเวณ วัดนางพระยา ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากโค่นล้ม ไฟฟ้าดับเป็นเวลา 3 วัน ประชาชนในชุมชนรอบวัด มีความเดือนร้อน ทางวัดจึงได้จ้างเครื่องปั่นไฟวันละ 4,000 บาท เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้ไฟฟ้าด้านการหุงหาอาหาร และด้านเครื่องมือสื่อสาร เจ้าอาวาสวัดนางพระยาเองได้จัดหาอาหารกล่องและน้ำดื่ม แก้ปัญหาให้กับประชาชน มาตั้งแต่ต้น