วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

กอ.รมน.ชี้แจงความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.61 พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งกอ.รมน.ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมาตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.61 จนถึงปัจจุบัน โดยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบล ซึ่งเป็นแกนหลักในการดำเนินการ ได้ลงพื้นที่พร้อมกันทั้งประเทศ 7,463 ตำบล/เทศบาล 81,064 หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งในห้วงแรกนี้เป็นการเยี่ยมเยียน ไปสร้างความเข้ากับประชาชน ไปรับทราบถึงความทุกข์ยาก และปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมถึงค้นหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่แล้วนั้น ซึ่งในขณะนี้ได้ลงพื้นที่แล้วทุกตำบล และลงในระดับชุมชน/หมู่บ้าน ประมาณร้อยละ 50 มีประชาชนร่วมกิจกรรมในขณะนี้ไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน

จากข้อมูลเบื้องต้น ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชน ก็จะมีความต้องการและปัญหาแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนมีความต้องการให้แก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านอาชีพ  ด้านรายได้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และจากข้อมูลที่ได้รับโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคง กอ.รมน. ได้นำข้อมูลเหล่านั้นดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นโดยทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในส่วนที่ กอ.รมน. จะสามารถดำเนินการได้ โดยยึดหลักที่ว่า กอ.รมน. ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ


เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่มีการสื่อสารได้รวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่ายและสะดวกในทุกที่ทุกเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ไม่หวังดีหรือเหล่ามิจฉาชีพที่ได้ใช้การสื่อสารนี้ แสวงหาประโยชน์ ด้วยการให้ข่าวสารที่บิดเบือน ทำให้เกิดความหลงเชื่อ และมีการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจจะทำให้มีความผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างไม่รู้ตัว จึงอยากขอฝากให้ทุกคน พึงตระหนักระวังอันตรายที่จะแอบแฝงมาในช่องทางสังคมออนไลน์ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความรู้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นพลังสังคมที่เข้มแข็ง และเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น