วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

กองทัพภาคที่ ๓ จัดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑”

พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานใน การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑” ณ ห้องประชุม ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ตามที่ กองทัพภาคที่ ๓ ได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑” (การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน ปี ๒๕๖๑) ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑” ครอบคลุมพื้นที่ ๓๘๒,๐๐๐ ไร่ ก่อนที่จะเริ่มปล่อยน้ำนอนคลอง ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณ ตลอดจนมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือกัน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในขอบเขตพื้นที่ของโครงการ แบบชุมชนมีส่วนร่วมตามแผนงาน จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑”

 กองทัพภาคที่ ๓ จึงได้จัด การประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน “โครงการบางระกำ ๖๑” ขึ้น เพื่อให้หน่วยงาน ทั้ง ๑๗ หน่วยงาน ที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่อง การบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ ๖๑ ได้ร่วมกันบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณ ในการขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ ๖๑” เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวนาปี ในปี ๒๕๖๑ โดยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการส่งน้ำเพื่อเตรียมการส่งน้ำเข้าสู่ระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรสามารถเริ่มทำการเพาะปลูกได้ในช่วงวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตลอดจนเพื่อชี้แจงแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยที่จะเข้าไปขับเคลื่อน “โครงการบางระกำ ๖๑” ให้ประสานสอดคล้องซึ่งกันและกัน มีแนวทางเดียวกัน จะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้


ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ หวังว่า การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อหน่วยงานร่วมโครงการทั้ง ๑๗ หน่วยงาน ที่จะได้มีการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้การดำเนินงาน “โครงการ บางระกำ ๖๑” ประสบผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ นำมาซึ่งประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่โครงการอย่างสูงสุด ที่มา :ภาพ/ข่าว ปาริชาติ สาระเกตุ ทีมข่าวหนังสือพิมพ์พิษณุโลกทูเดย์รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น