วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มี.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “เยาวชนคลื่นลูกใหม่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” รุ่นที่ 3 ณ.ศูนย์ครูใต้ บ.นำ้ดำ ต.ปุโล๊ะปูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี


มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนสามัญและโรงเรียนสอนศาสนา ทั้งพุทธและมุสลิม จำนวน 80 คนเข้ารับการอบรม จำนวน 3 วัน 2 คืน โดยเน้นให้ความรู้และประสบการณ์ 2 เรื่อง คือ
✨1.โครงการพระราชดำริ ที่ในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่9 ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุ่มเทพระวรกาย และกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลือประชาชนในจชต.และปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
✨2.ปลูกฝังและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่าง ในพหุสังคม
ผลของโครงการได้ผลดี เยาวชนได้ความรู้และประสบการณ์ในหลักสูตรที่กำหนดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น