วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร.เดินทางไปเยี่ยมราษฎร อ.จะแนะ และ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

วันนี้ 3 มี.ค.61 เวลา 0900 - 1000 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยม ราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.ดุซงญอ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส


ชุมชนนี้ก่อนปี 47 มีราษฎรอาศัยอยู่ 48 ครอบครัว 121 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 7 ครอบครัว 15 คน (ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ) เพื่อให้กำลังใจให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาว

จากการพบปะราษฎรขอให้ช่วยหาอาชีพเสริมเพื่อเป็นกิจกรรมของกลุ่ม ได้รับและจะดำเนินการนำราษฎรกลุ่มนี้ไปดูงานเพื่อให้เห็นการทำอาชีพเสริมรายได้ของชุมชนผู้สูงอายุอื่นๆ เพื่อนำมาพิจาณาว่าอยากทำอะไรที่เหมาะกับชุมชน เมื่อคิดได้แล้วจะได้ส่งเสริมต่อไป ....ส่วนสำนักสงฆ์ดุซงญอ มีพระสงฆ์ 1 รูป มาจากภาคอิสาน ตอนนี้ขาดขวัญกำลังใจ เนื่องจากเหลืออยู่รูปเดียว อายุมาก เกิดความว้าเหว่ แต่ไม่มีที่ไป ได้พูดให้กำลังใจให้อยู่ได้ และปัจจุบันได้สนับสนุนงป.ค่าอาหารให้เดือนละ 9,000 บาท

เวลา 1030 - 1200 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร.เดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ.ไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส สมาชิกในหมู่บ้าน 142 ครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากภาคอิสานและนอกพื้นที่จชต. มีการสร้างบ้านพักอาศัย 150 หลัง


กอ.รมน.ภาค4สน.สนับสนุนงป.จ้างงานเร่งด่วนให้ 200 อัตรา รวม 900,000 บาท/เดือน มีการส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับสมาชิกโครงการ โดยขอรับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชน 6 กลุ่ม
1.กลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มนำ้มัน สมาชิก 93 คน
2.กลุ่มรับซื้อและสกัดน้ำมันปาล์ม สมาชิก 20 คน
3.กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ สมาชิก 9 คน
4.กลุ่มพาสเจอไรซ์นมวัว นมแพะ สมาชิก 9 คน
5.กลุ่มเลี้ยงแพะนม,แพะเนื้อ สมาชิก 10 คน
6.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ สมาชิก 14 คน

ได้ให้นโยบายและเป้าหมาย ให้ปรับปรับการบริหารและการดำเนินงาน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนงป.โครงการจ้างงานเร่งด่วนเดือนละ 200 อัตรา 900,000 บาท/เดือน อันไหนที่ทำแล้วเกินตัว ไม่คุ้มทุนให้เลิกทำ หันไปทำอย่างอื่นที่มีรายได้และตลาดต้องการ....และได้งป.สนับสนุน โครงการสอนพิเศษให้เด็กในหมู่บ้าน 30,000 บาท


เวลา1330 - 1430 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 และ ผอ.ศปพร. เดินทางไปเยี่ยม ราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย บ.เจาะไอร้อง ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ชุมชนนี้ก่อนปี 47 มีราษฎรอาศัยอยู่ 34 ครอบครัว 95 คน ปัจจุบันเหลือสมาชิก 25 ครอบครัว 60 คน เพื่อให้กำลังใจให้อยู่ในพื้นที่ได้ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน...ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบผู้ห่มกันหนาว ...จากการพบปะราษฎรของบประมาณเพื่อสร้างโรงอาหารให้กับ วัดเจาะไอร้องธรรมมาราม ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส และของบประมาณซื้อกลองยาวเพื่อเอาไว้ใช้เวลามีงานประเพณีงานบุญ ได้รับและจะดำเนินการสนับสนุนให้ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น