วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

นรม. ได้เน้นย้ำให้ กอ.รมน. ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 3/2561 โดย พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้


สถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศได้ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม ซึ่ง พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้มีความห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว จึงเน้นย้ำให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และร่วมกันสร้างครอบครัวสีขาว ชุมชนสีขาว ตลอดจนการให้เครือข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่ รวมถึงให้มีการติดตามประเมินผลสถานการณ์ยาเสพติดอย่างใกล้ชิด

ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนนั้น เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้นำหลักการทรงงาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางปฏิบัติและให้เก็บข้อมูลที่ได้รับเพื่อใช้ในโอกาสต่อไป

เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลและกลุ่มบุคคลได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน. เพื่อแสวงหาประโยชน์จากประชาชน ด้วยการหลอกลวง ข่มขู่ หรือกระทำการใดๆที่ไม่ถูกกฎหมาย เลขาธิการ กอ.รมน. จึงให้ทุกหน่วยได้เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะต้องดำรงตนอยู่ในระเบียบวินัยของข้าราชการที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เปิดเผย โปร่งใส และชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงการปฏิบัติงานของหน่วย รวมถึงการตรวจสอบบุคคลที่มีการแอบอ้าง หากพบเห็นให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที

นอกจากนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่เน้นย้ำให้ การปฏิบัติของ กอ.รมน. ทุกหน่วยงาน จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และการลงพื้นที่พบปะประชาชนนั้น จะมีความเห็นที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ขอให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. รับฟังและเก็บข้อมูลไว้ แต่หากพบความเห็นที่มีการบิดเบือนหรือสร้างความแตกแยก จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น