วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

พิธีรับบัตรอวยพรพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ กรมการทหารช่าง ทำพิธีรับบัตรอวยพรพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ พระราชทานให้แก่ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง โดยมี นายเขตต์ บุญมี หัวหน้าฝ่ายประสานงานโครงการพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้เชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ณ ห้องยงใจยุทธกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีสำหรับพิธีรับพระราชทานบัตรอวยพร สืบเนื่องมาจากพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้ประสบภัยจากธรณีพิบัติ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทำให้มีผู้ประสบภัยไร้ที่อยู่และอาชีพทำกิน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริ จัดตั้งโครงการชุมชนบ้านน้ำใส เพื่อให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีสถานที่ในการฝึกอาชีพและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ประสบภัย กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง ได้จัดกำลังพล และเครื่องมือเข้าทำการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โครงการชุมชนบ้านน้ำใสแก่มูลนิธิจุฬากรณ์ โดยมีที่ตั้งของโครงการอยู่ ณ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ รวมระยะเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ๑๕ วันในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างตามโครงการ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการจำนวน ๓ ครั้ง คือเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๐ , วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจของ กรมการทหารช่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน มาพระราชทานมอบให้แก่ข้าราชการกรมการทหารช่างเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี๒๕๕๒ เป็นต้นมา และปีนี้ก็เช่นกัน พระองค์ทรงได้พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พระราชทานให้แก่ พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น