วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลประชุม กอ.รมน.พลเอก ประวิตรฯ อนุมัติแผนเบตง 61

วันนี้( 2 ก.ค.61 ) พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งที่ 1/61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม./รมว.กห./ประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ .-
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้ถูกยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา และต่อมาเมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 ครม.ได้มีมติอนุมัติให้เขตพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้ กอ.รมน. หรือหน่วยงานภายในที่ กอ.รมน. มอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการ เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และจัดทําแผนการดําเนินการในการบูรณาการ การกํากับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้ดําเนินการเป็นไปตามแผนที่กําหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61 นั้น


คณะกรรมการอำนวยการฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการเบตง 61 เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความปลอดภัย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน ให้แผนการปฏิบัติยึดโยง และสอดคล้องกับโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่กำหนดให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบ "การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน" (Sustainable Development City) ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวครบวงจรและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

จากคำสั่ง คสช. ที่ 51/2560 ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่งได้กำหนดให้มีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด นั้น
คณะกรรมการอำนวยการฯจึงได้พิจารณาอนุมัติ ระเบียบคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค และจังหวัด ขึ้นเพื่อ อำนวยการ บูรณาการ ประเมินผลการดำเนินการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัด และนำนโยบายของรัฐบาล และนโยบายในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดมาตรการที่เหมาะสม มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน รวมถึงให้ชุมชน/สังคมมีความมั่นคง ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้รับทราบถึงการจัดทำแผนบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, การดำเนินงานสนับสนุนโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของศูนย์บูรณาการและขับเคลื่อน กอ.รมน.(ศบข.กอ.รมน.)

ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้มีข้อห่วงใยสภาวะเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงให้ กอ.รมน. ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ รวมถึงให้มีการประเมินความมั่นคง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลอย่างรอบด้านในการพัฒนาสังคม ให้มีสันติสุข มีคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

✨สง.โฆษก กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี) ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กทม. โทร. 0-2241-4109

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น