วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “บางระกำ 61”

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “บางระกำ 61” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับน้ำหลาก ในพื้นที่โครงการ “บางระกำ 61” ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561ตามที่ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” (การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวนาปี พื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตชลประทาน ปี 2561) ขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐ, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และตัวแทนภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” ครอบคลุมพื้นที่ 382,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบัน การบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” ได้อยู่ในห้วงการรับน้ำหลาก หลังจากการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2561
กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ “ บางระกำ 61 ” ขึ้น เพื่อติดตามความก้าวหน้า และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ของการดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงาน และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ได้ร่วมกันบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่ผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และชุมชนในพื้นที่โครงการ อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น