วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

มทบ.22 ขับเคลื่อนเต็มกำลัง นำพี่น้องชาวอุบลฯ ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2561

วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา พันเอก พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกุญชร สุธรรมวิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน/ที่ปรึกษาประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการ


สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร รัฐบาลจึงมอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการรับลงทะเบียนเกษตรกรที่มีหนี้สิน แต่ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิด อาจส่งผลให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนไม่ทันตามกำหนดเวลา
มณฑลทหารบกที่ 22 จึงได้เปิดศูนย์ประสานงาน ช่วยดำเนินการรับลงทะเบียนหนี้เกษตรกรระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2561 ให้กับพี่น้องเกษตรกรใน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวารินชำราบ , อำเภอสำโรง , อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย โดยเป็นการนำร่อง เพื่อขยายสู่พื้นที่อื่นต่อไป นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำท้องถิ่น และ ชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.อุบลราชธานี และ จัดทำสื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล รวมทั้งให้ สถานีวิทยุ ในการ ทภ.2 ระบบ FM- AM ของ จ.อุบลราชธานี ได้ชี้แจงให้เกษตรกรในชุมชนได้รับทราบเพื่อจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องและขึ้นทะเบียนให้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าวนับตั้งแต่ปี 2547 – 2559 รัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขหนี้สิ้นให้กับเกษตรกรไปแล้วเกือบ 35,000 ล้านบาท และจะใช้งบประมาณอีก 6,700 ล้านบาท ในการแก้ไขหนี้สินให้กับเกษตรกร โดยมีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้มณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกคน เพื่อให้การขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรประจำปี 2561 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลและให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมกับเป็นกระดูกสันหลังของชาติสืบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น