วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิธีเปิดห้องนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ในพิธีฯ ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ให้การต้อนรับ และรายงานความเป็นมาของการดำเนินการจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา ห้อง ๙๐๔ ซึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทำให้เกิดความจงรักภักดีและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจอันดีของคนในชาติ
ภายในนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งห้องนิทรรศการฯ เป็น ๖ โซน ประกอบด้วย โซนที่ ๑ พระราชประวัติ นำเสนอเนื้อหาพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระราชสมภพ และทรงครองราชย์ โซนที่ ๒ ธ ทรงเป็นจอมทัพไทย นำเสนอเนื้อหาพระอัจฉริยภาพด้านการทหาร ความเป็นผู้นำ โซนที่ ๓ อัครศาสนูปถัมภก นำเสนอเนื้อหาเรื่องราวที่ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภก โซนที่ ๔ ทรงราชย์ นำเสนอเนื้อหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โซนที่ ๕ สืบสาน รักษา ต่อยอด นำเสนอเนื้อหาพระราชกรณียกิจนานัปการ โซนที่ ๖ สายธารแห่งพระเมตตา นำเสนอเนื้อหางานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
   
ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวน ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ทุกวัน ในเวลาราชการ และหากมีความประสงค์เข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๔๒๖ ๖๖๓๕

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น