วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ส่งมอบตู้อบรังสี UVC ฆ่าเชื้อ ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช


วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล ผบ.สปท.และ รศ.ดร.สุวพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมอบตู้อบฆ่าเชื้อโรค UVC ขนาดใหญ่(พิเศษ) จำนวน 1 ตู้และ ขนาดเล็กจำนวน 6 ตู้ให้แก่ รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวานิชย์ ผอ.รพ.ศิริราช เพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ตั้งแต่เตียงผู้ป่วย ชุด ppe ฯลฯ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคควิด-19 ที่มีความรุนแรงและแพร่กระจายในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหารพัฒนานวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและลดปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาโดย รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาพร้อมทีมงาน ร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร พัฒนานวัตกรรมด้วยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทยในยามวิกฤต ตู้อบฆ่าเชื้อเป็นนวัตกรรมที่อาศัยการฆ่าเชื้อโดยรังสียูวีซี จากหลอดกำเนิดรังสียูวีขนาด 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอดที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน จากการทดสอบผลของการฉายยูวีโดยใช้ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีต่อลักษณะของเส้นใยของหน้ากากอนามัย N95 ในท้องตลาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีสามารถนำมาประยุกต์ใช้ฆ่าเชื้อบนหน้ากากอนามัย N95 ได้มากถึง 10 ครั้งที่ระยะเวลาการฉายยูวี 20 นาทีต่อครั้ง โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหน้ากากและประสิทธิภาพในการกรอง ยังพบว่าความเข้มของรังสีที่ติดตั้งในตู้อบสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนหน้ากาก N95 ภายในระยะเวลา 1 นาที แสดงให้เห็นว่าตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวีมีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคบนหน้ากากอนามัยในระยะเวลาอันสั้นและอาจจะนำมาประยุกต์ใช้ในการฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำจากวัสดุต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งยังผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากล IEC 60601 มีความปลอดภัยจากการใช้รังสี นอกจากนี้อุปกรณ์ในการประกอบเครื่องหาได้ง่ายภายในประเทศซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าเครื่องมือดังกล่าวที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น