วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงาน ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 / ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ตรวจเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานภายในฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน ต้อนรับ และนำเยี่ยมชมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชุนอยางถาวร และยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนพร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่โครงการ และสมาชิกด้วย โดยการปฏิบัติงานให้มีการบูรณาการประสานความร่วมมือ เนื่องจากมีหลายหน่วย เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกัน ให้ดำรงการประสาน กับเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ทภ.2 อย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดวันแล้วเสร็จของงาน นั้น ๆ และให้ปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้เสร็จทันเวลาตามแผนงานโครงการ ให้ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับประโยชน์ และสนองพระราชดำริ ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด อย่างแท้จริงสำหรับ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านกระเจา ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบุ ต.ลำดวน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 ได้มีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพราษฎรให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดหาแปลงตัวอย่างสร้างระบบการทำฟาร์มให้ราษฎรมีงานทำ มีรายได้ และเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ในการทำการเกษตร โดยเน้นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทำไร่สวนผสม และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าและน้ำ โดยทุกภาคส่วนพร้อมรับสนองพระราชดำริ ร่วมกันพัฒนาโครงการให้เกิดความก้าวหน้า ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายสุวิชา แสนสุข ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น