วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

มทบ.28 สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย


มทบ.28 สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านนาหว้า หมู่ที่ 4 ต.นาหว้า อ.ด่านซ้าย จ.เลย ปัจจุบัน ฝายชะลอน้ำแห่งนี้ ได้กลายเป็นสระว่ายน้ำของชุมชน และนอกชุมชน พ่อแม่พาลูกมาเรียนการว่ายน้ำและกลายเป็นที่ฝึกว่ายน้ำของเด็กที่ว่ายน้ำไม่เป็น ชาวชาวเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาพันธ์พืช ปลา ตลอดจนเป็นสถานที่ในการศึกษาเรียนรู้ของคนในพื้นที่และต่างพื้นที่ ในการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์พันธ์พืช พันธ์ปลา พันธ์สัตว์น้ำ และเป็นต้นแบบ วิธีการสร้างฝายมีชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการปลูกพืชขผักข้างคลอง มีหลากหลายชนิดขึ้น ที่มีรายได้รายวัน รายเดือน และตามฤดูกาล เช่น ผักริมคลอง ผักกูด เป็นต้น


ความเป็นมาของ ฝายชะลอน้ำ (ฝายมีชีวิต) โดยพล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ให้ดำเนินโครงการ สร้างฝายมีชีวิต ไว้อำเภอละ 1 ฝาย ดำเนินการแล้ว 14 อำเภอ รวม 14 ฝาย สำหรับในพื้นที่โครงการ กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 20 ฝาย และสร้างฝายมีชีวิตตัวอย่าง ณ ที่ตั้งหน่วย จำนวน 2 ฝาย เพื่อสร้างเป็นแหล่งเศึกษาเรียนรู้ "โรงเรียนฝายมีชีวิต" รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ฝายซึ่งจังหวัดเลย มีสภาพปัญหาการบุกรุกป่า การขาดแคลนน้ำ การพังทะลายของตลิ่ง การทำลายสัตว์น้ำ ในลำคลอง สภาพปริมาณ น้ำลดลง สาเหตุหลักด้านคนคือการขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแล รักษาฟื้นฟูระบบนิเวศคลอง โดยมีทัศคติว่าไม่ไช่หน้าที่ของตน ยังคงเชื่อว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของส่วนราชการ ขาดความสำนึกรัก ขาดการรวมกลุ่มร่วมมือ ขาดการประสานงานให้เกิดผลปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ขาดกติกา ข้อตกลง ตกลงร่วมกัน ความรู้ด้านกฏหมายรักษา จากสภาพปัญหาทั้งที่กล่าวมาทำให้เกิดความไม่มั่นคงของอาชีพ ป่าไม้ถูกทำลาย เกิดกรณีพิพาทในชุมชน สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ส่งผลต่อสุขภาพจิต ร่างกาย การดำเนินโครงการฝายมีชีวิตของมณฑลทหารบกที่ 28 จะเป็นการสร้างความร่ามมือร่วมใจผ่านกระบวนการประชาเข้าใจและจะแก้ปัญหา จิตใจ ร่างกาย สังคม สิ่งแวดล้อมในที่สุด แสวงหาการมีส่วนร่วม การลงมือทำ เป็นโครงการต้นแบบชุมชนอื่นสามารถนำ องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองไปเป็นตัวอย่างปรับประยุกต์ให้เข้ากับชุมชนของตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบแก้ปัญหาก็จะสามารนำไปต่อยอดสร้างเป็นเครือข่ายเช่น คลองหมู่บ้าน คลองตำบล คลองอำเภอ คลองจังหวัดทั้งระบบต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น