วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน ใน จ.นราธิวาส

เมื่อ 20 ก.พ.61, 0900 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เดินทางไปเยี่ยม รับฟังปัญหา และให้ความช่วยเหลือสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ.โคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส


✨มีสมาชิก 23 ครอบครัว 91 คน


✨สมาชิกประกอบอาชีพการเกษตรและรับจ้างที่ฟาร์มตัวอย่าง มีรายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท/ครอบครัว/เดือน


✨ภาพรวมสมาชิกมีขวัญและกำลังใจดี  ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวม 20,000 บาท และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคครอบครัวละ 1 ชุด

หลังจากนั้นเมื่อ เวลา 1230 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร.เดินทางไปสักการะอนุสรณ์สถาน ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์และคณะ รวม 14 คน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ ฮ.ตกเมื่อ 19 ก.ย.40 ที่ บ.โต๊ะโม๊ะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

✨ให้กำลังใจมอบสิ่งของและเงินให้กับครอบครัวผู้ดูแลอนุสรณ์สถาน 
✨ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงประกอบด้วยการจัด
✨ทำป้ายอนุสรณ์สถานใหม่
✨การสร้างห้องนำ้ห้องส้วมสำหรับผู้มาเยี่ยมชม
✨และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าใหม่ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น