วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันสถาปนา กอ.รมน.ครบรอบ10 ปี "มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี"

วันนี้ 19 ก.พ.61 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ./รอง ผอ.กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี ทำบุญ วันสถาปนา กอ.รมน. ครบรอบปีที่10 โดยมี นายทหาร ชั้นผู้ใหญ่ในกองทับก และข้าราชการ ทหาร พลเรือน ใน กอ.รมน.เข้าร่วมในพิธี

พล.ต. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ได้ตราพระราชบัญญัติเมื่อ วันที่ 19 ก.พ.51 โดยได้จัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ขึ้นในสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และให้ กอ.รมน. มีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.รมน.) วันที่ 19 ก.พ. จึงนับได้ว่าเป็นวันสถาปนา กอ.รมน. ซึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่ กอ.รมน.ได้ก่อกำเนิดขึ้น

โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวอีกว่า เดิมนั้น กอ.รมน. ได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้มีนโยบายให้แปรสภาพ กองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ (กอ.ปค.) เป็น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน) แต่ยังคงให้มีอำนาจตาม พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และยังคงมีความรับผิดชอบในภารกิจป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ต่อไป โดยมีการทบทวนวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบาย ตลอดจนยุทธศาสตร์และยุทธวิธี เพื่อให้สามารถยุติสถานการณ์ก่อการร้ายให้สำเร็จลงโดยเร็ว


และต่อมาเมื่อ 1 เม.ย. 2543 คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ และปรับลดบทบาทของ กอ.รมน. ลง โดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มบทบาทด้านการประสานงาน ซึ่ง กอ.รมน.ได้มีการวิวัฒนาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความมั่นคงของประเทศมาโดยตลอด จนกระทั่ง พ.ศ.2551 ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นผลให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นส่วนราชการที่มีรูปแบบเฉพาะตามที่เป็นอยู่ในวันนี้ การดำเนินงานของ กอ.รมน. ได้ยึดมั่นนโยบายของรัฐบาล , ยุทธศาสตร์ความมั่นคง และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ อาทิเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การจัดระเบียบสังคม , การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว , การค้ามนุษย์ , การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา , การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันการก่อการร้าย และการแก้ไขปัญหา จชต. เป็นต้น 


โดย กอ.รมน.จะมุ่งเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศ และสนับสนุนการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป ด้วยคำขวัญของ กอ.รมน. "มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น