วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โฆษก กอ.รมน. แจง ครม.แค่ต่ออายุ พรบ.มั่นคงฯ ที่ตัองต่ออายุ ทุกๆ1 ปี

วันนี้ 29 พ.ย.60 พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวถึงกรณี การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อ 28 พ.ย. 2560 นั้น เป็นการประกาศเพื่อเป็นการต่ออายุจากประกาศของเดิมที่กำลังจะหมดอายุลง และเป็นการกำหนดระยะเวลาเพียง 1 ปี

พล.ต. พีรวัชฌ์ฯ ได้กล่าวอีกว่า พื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และพื้นที่ อ.จะนะ , อ.เทพา , อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในพื้นที่ 5 อำเภอนี้ เป็นพื้นที่ที่ยังคงปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ได้ระดับหนึ่ง จึงได้มีประกาศกำหนดพื้นที่ความมั่นคง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้มีประกาศกำหนดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในการประกาศมีการกำหนดเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 พ.ย.60 นี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบริหารจัดการรักษาความสงบและความปลอดภัยให้มีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ยังคงต้องกำหนดมาตรการป้องกันไว้เช่นเดิม


กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จึงขอขยายระยะเวลาไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค.60 ถึง 30 พ.ย.61 เพื่อให้สามารถดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ มีสภาวะแวดล้อมสังคมที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพได้อย่างปกติสุข และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ อำนวยการ และยุติหรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็ว

การเกิดเหตุการณ์เมื่อ 27 พ.ย.60 กรณีกลุ่มต่อต้านโรงไฟฟ้าเทพานั้น เป็นการดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายปกติของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่เกี่ยวข้องกับการประกาศฉบับนี้ อย่าได้นำมาเชื่อมโยงกันซึ่งจะทำให้สังคมเข้าใจผิดและนำไปสู่ความขัดแย้งในสัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น