วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562

พิธีเปิดการฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX)


พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ศตก.) เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกการแก้ไขปัญหาบนโต๊ะของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Table Top Exercise : TTX) ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเทศคู่เจรจา ASEAN Defence Minister’ Meeting (ADMM – Plus) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดชลบุรี


การฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกฯ จากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย นิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย และผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน รูปแบบการฝึกฯ เป็นการนำระเบียบปฏิบัติประจำของกองกำลังร่วมผสมการต่อต้านการก่อการร้ายในเมืองมาใช้เป็นแนวทางในการฝึกคิดวิเคราะห์ร่วมกันอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมถึงมีการพัฒนาระบบเตรียมความพร้อม และการบริหารจัดการภัยคุกคามร่วมกัน ตลอดจนทำความเข้าใจกระบวนการในการประสานงาน การประสานแผน และการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันที่เข้มแข็งในอนาคต เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ


ภายหลังการฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะฯ ดังกล่าว คณะทำงานฯ จะได้นำผลการฝึกฯ ที่ได้ไปสู่การฝึกการใช้กำลังในการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในเมือง ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายไทยในการแสดงศักยภาพและขีดความสามารถการใช้กำลังเข้ายุติปัญหาการก่อการร้ายตามกลไกการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายตามหลักสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น