วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผบ.พล.ร.15/ ผอ.ศพปร. พร้อมทั้งผวจ.นราธิวาส ผวจ.ปัตตานี. และ หน.ส่วนราชการ ให้ การต้อนรับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร./กรรมการมูลนิธิ ศิลปชีพ และ คณะฯ


วันที่ 21 ส.ค. 62 เวลา0800 - 1600 น. พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ ผอ.ศพปร. พร้อมทั้งผวจ.นราธิวาส ผวจ.ปัตตานี. และ หน.ส่วนราชการ ให้ การต้อนรับ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.904 วปร./กรรมการมูลนิธิ ศิลปชีพ และ คณะฯ ที่ได้เดินทาง มาปฏิบัติ ภารกิจ ในพื้นที่ จังหวัด นราธิวาสและ จังหวัด ปัตตานีโดย มี กิจกรรม ที่สำคัญ ดังนี้
✨ พื้นที่ จังหวัด นราธิวาส ตรวจเยี่ยม การดำเนินการ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกปาฆาบือซา ต.กะลุวอ อ.เมือง ฯโดย รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการ ของโครงการฯและ พบปะ สมาชิกฟาร์มตัวอย่าง สอบถาม ปัญหา ความต้องการ และ ความคิดเห็น จากสมาชิก 


✨ พื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ตรวจเยี่ยม การดำเนินการ ฟาร์มตัวอย่าง บ้าน น้ำดำ ต.ปุโละยุโป อ.หนองจิกฯรับฟัง การบรรยายสรุป การดำเนินการ โครงการฯ และ ประชุม หารือ หน.ส่วนราชการ ในเวลาต่อมา เดินทาง เยี่ยมเยียน พบปะ สมาชิก ของโครงการฯ สอบถามและ ฟังความคิดเห็น ของสมาชิก  เยี่ยมชม ผลผลิต ของ ฟาร์ม และ การ ดำเนินการ เพาะปลูก บอนสีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น