วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก เตรียมการฝึกร่วม Cobra Gold 19 Sites in Phitsanulok

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 พลตรีสุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 (Office Call with Deputy 3d Army Commander) รับการเยี่ยมคำนับจาก Major General Timothy M. McKeithen รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC Dy Cdr.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมคำนับและตรวจภูมิประเทศการเตรียมการการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 โดยมี พลตรี ทรงธรรม สิทธพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 และ พันเอกประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ (3) ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุป พื้นที่การฝึก คอบร้าโกลด์ 19 ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 3d Army HQOfc Call Dpty Commander (Reception Rm 1) CG 19 Training Area Brief (3rd Army Area Reception Room)


การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 มีการปฏิบัติที่สำคัญคือ การเตรียมกำลัง และการใช้กำลัง ซึ่งการฝึกคอบร้าโกลด์ นั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมกำลัง ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในการฝึก การจัดเตรียมด้านที่พักกองกำลังทมหาร, สถานที่จัดการฝึกฝ่ายเสนาธิการ, กองบัญชากรกองกำลังผสมนานาชาติ, สถานที่สำหรับ 5 กองกำลังผสม ประกอบด้วย กองกำลังทางบกผสม, กองกำลังทางเรือผสม, กองกำลังทางอากาศผสม, กองกำลังทางนาวิกโยธินผสม และ หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษร่วม/ผสม เป็นต้น

โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ เดินทางไปตรวจภูมิประเทศพื้นที่การฝึกปัญหาที่บังคับการของฝ่ายเสนาธิการ (STAFFEX) ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Survey Camp Akatosarot, Phitsanulok City, CG 19 StaffEx Site, Camp Akatosarot , Phitsanulok City CG 19 StaffEx Site at 23rd Maintenance Bn
สำหรับการฝึกปัญหาที่บังคับการของฝ่ายเสนาธิการ (Staff Exercise : STAFFEX) เป็นการฝึกควบคุมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย โครงสร้างและการจัดหน่วยเข้ารับการฝึก, กำหนดตารางการปฏิบัติ, การรับ – ส่ง, บ่งการ, การไหลเวียนเอกสารของหน่วยรับการฝึก หน่วยเหนือ, หน่วยรอง, หน่วยข้างเคียง และหน่วยเกี่ยวข้อง, แผนการติดต่อสื่อสาร, การใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา
จากนั้น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นแปซิฟิก และคณะ เดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance: HCA) เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดนำไปดำเนินการวางแผนจัดกิจกรรม/โครงการต่อไป ณ วัดจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก Survey Wat Jom Thong Temple, Phitsanulok City, CG 19 HCA DV Site

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการสานต่อความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ ทั้งในเรื่องการฝึกศึกษา บรรเทาสาธารณภัย เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงในภูมิภาค

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึกคอบร้าโกลด์ แบ่งเป็นสามระดับ ประกอบด้วย ระดับประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับนานาชาติในการเตรียมความพร้อมด้านการทหารที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ส่วนในระดับกองทัพ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นหลักประกันความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยในทุกมิติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะด้านการบรรเทาสาธารณภัยในภูมิภาค เพื่อสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน และในระดับพื้นที่ที่เข้าทำการฝึกฯ ได้รับประโยชน์จากการฝึกในส่วนโครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น