วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่

พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561

ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2561 กองทัพบกจะรับชายไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัด 1/2561 จำนวน 39,350 นาย เข้ารับราชการ ณ หน่วยทหารทั่วประเทศ ผู้บัญชาการทหารบก จึงได้มอบนโยบาย/สั่งการ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกรายละเอียด โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวัง เรื่องสภาพอากาศร้อน และสุขภาพส่วนบุคคลของทหารใหม่ด้วย

ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ รับรรยายสรุปการจัดการฝึกและดูแลทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 และเดินทางไปตรวจเยี่ยมและพบปะพูดคุย พร้อมมอบแนวทางการปฎิบัติ การใช้ชีวิตในรั้วทหาร และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โอกาสนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมอาคารประกอบเลี้ยง และปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา ด้วย โดยมี ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

 สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างทัศนคติที่ดี ในการเข้ามารับราชการทหาร พร้อมทั้งมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่ ของกองทัพภาคที่ 3 ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยฝึกทหารใหม่ ทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์  เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก  สนามฝึก  การปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย  การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย  ห้องสันทนาการ  สถานที่ฝึกศึกษา  ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด

การดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ ของผู้บัญชาการทหารบก สำหรับทหารใหม่ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร โดยต้องเตรียมหลักฐานทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว เพื่อสมัครเรียนต่อได้ทันที

ส่วนสิทธิต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการที่ทหารกองประจำการจะได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน เครื่องแต่งกาย  การรักษาพยาบาล และได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่กองทัพบกจัดทำประกันชีวิตให้เพิ่มเติม ที่สำคัญการได้เข้ามารับราชการทหารในช่วงเวลา นี้ จะเป็นโอกาสดียิ่งในฐานะพสกนิกร ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ได้มีโอกาสดูแลพี่น้องประชาชนตามภาระหน้าที่ของทหาร นับเป็นการทำความดี และดำเนินตามแนวทางพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น