วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เยี่ยม ราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย เพื่อให้กำลังใจให้อยู่ในพื้นที่

วันนี้ 22 ก.พ.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 / ผอ.ศปพร. เยี่ยม ราษฎรชุมชนไทยพุทธถดถอย เพื่อให้กำลังใจให้อยู่ในพื้นที่ได้ 2 ชุมชน


🌟 1.เยี่ยมชุมชนไทยพุทธ บ.ตรัง ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 137 ครอบครัว(ก่อนปี2547 มี220 กว่าครอบครัว) ได้รับทราบปัญหาและให้ความช่วยเหลือตามที่ราษฎรร้องขอ 2 เรื่อง คือ


✨สนับสนุนงป. ซ่อมแซมโรงสีข้าวของชุมชน 60,000 บาท
✨สนับสนุน งป.ทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อนำมาทำการเกษตรเป็นส่วนรวม 30,000 บาท


🌟2.เยี่ยมชุมชนไทยพุทธ บ.ลูกไม้ไผ่ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 19 ครอบครัว (ก่อนปี 47 มี 29 ครอบครัว) ได้ให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอ 3 เรื่อง คือ


✨สนับสนุนงป.สร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 20,000 บาท
✨สนับสนุนงป.สร้างบ่อบำบัดนำ้เสียโรงยางของหมู่บ้าน 20,000 บาท
✨รับที่จะสนับสนุนงป.ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน โดยขอให้ไปจัดทำประมาณการนำเสนออีกครั้งหนึ่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น