วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 เป็นประธานการประชุมเพื่อบูรณาการ การดำเนินงานโครงการศิลปาชีพใน จชต.

วันนี้ 24 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4 /ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุมเพื่อบูรณาการ การดำเนินงานโครงการศิลปาชีพใน จชต. ตามที่ ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มอบหมาย


เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการศิลปาชีพใน จชต. ได้มีการบูรณาการงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ และทำให้งานศิลปาชีพดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาสผลการประชุมมีสาระที่สำคัญมีดังนี้
✨1.ผอ.กองศิลปาชีพ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ ปัญหาข้อขัดข้อง ให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบและเข้าใจ
✨2.ให้กาชาดจ.นราธิวาสและคุณดิลก ไปปรับการบริหารจัดการกลุ่มศิลปาชีพใหม่ เพื่อให้การตรวจสอบ การจ่ายเงิน และการทำหลักฐานการเงิน สามารถดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้น
✨3.นย.ขอส่งมอบความรับผิดชอบโครงการศิลปาชีพ 10 แห่งให้หน่วยงานอื่นดูแลแทน เนื่องจากอยู่ไกล ไม่มีกำลังไปดูแลใน จ.นราธิวาส 4 แห่ง มอบให้ทภ.4, จ.ปัตตานี 4 แห่ง มอบให้พัฒนาการจ.ปัตตานี, จ.ยะลา 2 แห่ง มอบให้พัฒนาการ จ.ยะลา
✨4.จ.นราธิวาส รับที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศีลปาชีพในจ.นราธิวาสที่ชำรุด
✨5.ทุกหน่วยงานมีแผนที่จะปรับปรุงศาลาทรงงานให้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการและเผยแพร่พระราชณียกิจของทุกพระองค์
✨6.การประชุมครั้งนี้ เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ ในห้วงต่อไป ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ชี้แจงปัญหาและประสานงานกันอย่างกว้างขวาง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น