วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ม.44 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

วันนี้ 23 พ.ย.60 พลตรี พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้กล่าวถึงการที่ พลเอกประยุทธ์ หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ว่า เพื่อให้การอำนวยการในการรักษาความมั่นคง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที สามารถดูแลความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย จนถึงส่วนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและจังหวัดนั้น จะประกอบไปด้วย หน่วยราชการทุกหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ที่ ผอ.รมน.ภาค และ ผอ.รมน.จังหวัด แต่งตั้งขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือ การประเมินสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ในมิติความมั่นคงและสิ่งที่เชื่อมโยงกับความมั่นคง นำมาบูรณาการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนรักษาความมั่นคง รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและแผนงานโครงการที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงภายในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับการดูแล การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วและอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น