วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทาน

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวขยายผลแก่ชาวนาในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป✨เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอำเภอเมือง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2   สำนักงานชลประทานพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก ประมงจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 เกษตรกรอำเภอเมือง 200 คน และใช้รถเกี่ยวทั้งหมด จำนวน 5 คัน จากกองพลพัฒนาที่ 3 จำนวน 2 คัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 3 คัน สำหรับข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในครั้งนี้จะนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป

✨โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์)กองทัพภาคที่ 3 เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ริเริ่มดำเนินขึ้นภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์พืชพันธุ์ข้าว และพันธุ์สัตว์ให่แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย โครงการนาอินทรีย์ , โครงการเกษตรประณีต ,โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล และ โครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

✨เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่นำมาเพาะพันธุ์เพื่อการขยายผลนั้น เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นชนิดข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 4,100 กิโลกรัม จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปเพาะ(ตกกล้า) และได้ทำการปักดำข้าวโดยใช้รถปักดำ (ในระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม) จากเครือข่ายเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก จำนวน 272 ไร่

✮สำหรับพื้นที่จะทำการเกี่ยวข้าวในวันนี้นั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 และทรงปลูกข้าว ด้วยวิธีโยนกล้า(นาโยน) จำนวน 3 ไร่ เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นเวลา 150 วัน นั้น กองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลรักษา ได้แก่
✫ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก สนับสนุนส่งเสริม พัฒนา และติดตามให้คำแนะนำด้านการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ ตลอดจนให้การสนับสนุนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เป็นข้าวพันธุ์ดี
✫ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช พิษณุโลก สนับสนุนปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช ในแปลงนา
✫ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 สนับสนุนงานพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยการวิเคราะห์ดิน ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดิน และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร(สารสกัดชีวภาพ)
✫ และทีมงาน นางสาวสีดา นรสิงห์(ป้าปุ่น)และผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจว.สุรินทร์ให้คำแนะนำในการกำจัดพันธุ์ปน และตรวจรับรองตามมาตรฐาน ของศูนย์ฯ

🌟จากการดำเนินการนี้คาดว่าจะได้ผลผลิตในฤดูนาปี ทั้งสิ้น 82,500 กิโลกรัม ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะดำเนินการแจกจ่ายพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรในพื้นที่นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น