วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมโครงการปศุสัตว์เกษตรมูโน๊ะ

 ๕ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๐๐ พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.ฉก.นราธิวาส/ผอ.ศปพร.
✸ตรวจเยี่ยมโครงการปศุสัตว์เกษตรมูโน๊ะ ต.โฆษิต อ.ตากใบ จ.นราธวาส สมาชิกโครงการ 42 ครอบครัว พุทธ 38, มุสลิม 4
✸ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในโครงการ มีเด็ก 66 คน ครู 3 คน
✸เยี่ยมชมบ้านของ นายเพียร สะอิ้งทอง เกษตรกรตัวอย่างของโครงการฯ ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีดินเปรี้ยวให้สามารถเพาะปลูกทำการเกษตร
โดยใช้ทฤษฎีแกล้งดินของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาพัฒนาพื้นที่ พืชที่ปลูก มะนาว, พริก, มะเขือ, แตงกวา, เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ จำหน่ายมีแม่ค้ามารับซื้อ มีรายได้ทุกวันๆละ 800-1,500 บาท สมาชิกโครงการที่มีรายได้ทุกวัน 32 ครอบครัว จาก 42 ครอบครัว
✸โครงการศิลปาชีพทอผ้าปัจจุบันหยุดดำเนินการ กำลังรื้อฟื้นเพื่อดำเนินการใหม่โดยมีสมาชิกสมัครใจที่จะทำ 19 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น