วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.4 ติดตามความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่าง

วันนี้ 23 ม.ค.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบและร่วมแก้ปัญหาให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่าง 2 ฟาร์ม คือ


1.โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านหนองแรต ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 9 ม.ค.57 มีสมาชิกฟาร์ม 9 คน กิจการปลูกพืชผัก, เลี้ยงไก่และเลี้ยงวัว รายได้หลักของฟาร์มมาจากการขายผักและไข่ไก่ ได้ให้แนวทางผู้จัดการฟาร์มให้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  เพิ่มผลผลิตที่ตลาดต้องการขายได้ราคาดี  เพิ่มรายได้ฟาร์ม พัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเอง และได้สนับสนุนงบประมาณในการไถพื้นที่เพื่อปลูกส้มโอพันธ์ุทับทิมสยามจำนวน 10 ไร่ ให้กับฟาร์มตัวอย่าง

2.โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านในเนื้อ ต.น้ำบ่อ อ.ปะนาแระ จ.ปัตตานี เริ่มดำเนินการ 8 มิ.ย.56 มีสมาชิกฟาร์ม 12 คน ดำเนินกิจการปลูกผัก และเลี้ยงไก่ รายได้หลักของฟาร์ม ได้จากการจำหน่ายผักและไข่ไก่ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 120,000 บาท เพื่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำฟาร์มตามที่สมาชิกร้องขอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น