วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านยูโย

วันนี้ 21 ธ.ค.60 พล.ต.วิชาญ สุขสง รองมทภ.4/ผอ.ศปพร. พร้อมด้วย พ.อ.ณรงค์ ตันสิทธิพร หน.คณะทำงานที่3(นราธิวาส) เยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านยูโย หมู่ 6 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นกลุ่มปักผ้า 67 คน ปี 2560 ยังไม่ได้ส่งชิ้นงาน เนื่องจากสมาชิกมีเวลาน้อย ไปทำสวนปาล์มมากขึ้น  กลุ่มย่านลิเภา สมาชิก 76 คน ปี 2560 ส่งขิ้นงาน 3 ครั้ง กลุ่มกระจูด 10 คน ปี 2560 ส่งชิ้นงาน และบางส่วนจำหน่ายในพื้นที่

ปัญหา ของกลุ่มปักผ้า ชิ้นงานที่ส่งในปี2559 ยังไม่ได้รับเงิน  รับจะประสาน นย.เร่งรัดเรื่องเงินค่าชิ้นงานที่ส่งในปี2559 ของกลุ่มปักผ้า และให้แนวทางให้สานต่องานศิลปาชีพ ให้ต่อเนื่อง และฝากให้ ทาง อ.ตากใบ  อบต.บางขุนทอง กำนันและผญบ.ช่วยกันดูแลและสนับสนุนงานศิลปาชีพ  ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินบำรุงขวัญให้กับสมาชิกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น