วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน.เผยผลการประชุม

วันที่ 12 ก.ย.60 เวลา 15.00 น. พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า

วันนี้เวลา 13.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้มีการประชุม นขต.กอ.รมน. ครั้งที่ 6/2560 โดย พล.อ. สสิน ทองภักดี เสธ.ทบ. ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ซึ่งมีข้อเน้นย้ำและสั่งการให้หน่วยต่างๆดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญให้ทราบดังนี้

✸สถานการณ์ยาเสพติด ในห้วงเดือน ส.ค.60 มีสถิติการจับกุมยาเสพติดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยยาเสพติดที่จับกุมได้ ร้อยละ 90 มาจากพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งสถานการณ์ด้านการผลิต การค้า และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายหรือลดความรุนแรงลง อีกทั้งขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ใช้พื้นที่ประเทศไทยในการส่งผ่านยาเสพติดออกไปยังประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศจะดำรงความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

✸ซึ่ง เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ให้ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. , กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานด้านการข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด

✸ด้านบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ตรวจพบสถานประกอบการ และกลุ่มขบวนการ มีการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้า-ออก และลักลอบทำงานและอยู่อาศัยในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในปัจจุบัน รัฐบาลได้ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.บ.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และเปิดให้มีการยื่นแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวก็ตาม ยังปรากฏว่ามีกระบวนการนายหน้าผิดกฎหมาย อ้างกับนายจ้างและผู้ประกอบการว่า สามารถนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยได้ โดยเรียกเก็บเงินในปริมาณสูง

✷ซึ่ง เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ให้ทุกหน่วยงานของ กอ.รมน. โดยเฉพาะ กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ามนุษย์ , การละเมิดสิทธิมนุษยชน , ปัญหาโรคติดต่อ และปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น


✨ พ.อ. พีรวัชฌ์  แสงทอง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยอีกว่า พล.อ. สสิน ทองภักดี เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบทุกเดือน  และได้เน้นย้ำการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน จะต้องดำเนินการตามหลักสากล เช่น การค้ามนุษย์ และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

✸นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆกับพี่น้องประชาชนในทุกโอกาส ซึ่งได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การแก้ไขปัญหาผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง , แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทันไม่หลงเชื่อข่าวสารที่บิดเบือน ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้วยพลังประชารัฐ ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมไทยให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น